Aktualności

3 Sierpień 2015 | Klasyfikacja umów leasingu dla potrzeb bilansowych

Zaliczenie określonych składników majątkowych do środków trwałych uzależnione jest od tego, czy jednostka sprawuje nad nimi kontrolę i czy ponosi związane z nimi ryzyko niezależnie od tego, czy ma do nich prawo własności. Problem ten dotyczy przede wszystkim…
przeczytaj więcej

3 Sierpień 2015 | Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości – ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości…
przeczytaj więcej

3 Sierpień 2015 | Nowe Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

Z dniem 1 stycznia 2014 r. zaczną obowiązywać zmodyfikowane Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF 10, 11 i 12). Zmiany te mają na celu zwiększenie przejrzystości sprawozdań finansowych. Konsekwencją wprowadzenia nowych Standardów może być zmiana…
przeczytaj więcej

3 Sierpień 2015 | Czy zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy obowiązuje każdego?

Zgodnie z art. 1011 Kodeksu pracy „w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu…
przeczytaj więcej

3 Sierpień 2015 | Czy otrzymanie przez pracowników, emerytów i rencistów nieodpłatnych świadczeń w postaci imprez sportowo – rekreacyjnej oraz kulturalno – oświatowej stanowi przychód?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji nieodpłatnych świadczeń…
przeczytaj więcej

3 Sierpień 2015 | Jaki jest moment powstania przychodu należnego z tytułu sprzedaży udziałów?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych.
przeczytaj więcej

3 Sierpień 2015 | Czy odesłanie kwestionowanej faktury inwestycyjnej nieujętej w księgach rachunkowych wiąże się z negatywnymi skutkami na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

Odesłanie przez podatnika kwestionowanej faktury inwestycyjnej, brak ujęcia jej w księgach rachunkowych dla celów podatku dochodowego…
przeczytaj więcej

3 Sierpień 2015 | Zakup pakietów medycznych stanowią koszty uzyskania przychodów spółki .

Pracodawcy chcąc przyciągnąć do siebie nowych pracowników obok atrakcyjnego wynagrodzenia oferują również szereg dodatkowych pakietów, w tym pakietów medycznych. Problematyczna dla pracodawców jest kwestia obowiązku doliczania do przychodów pracowników…
przeczytaj więcej

3 Sierpień 2015 | Czy podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu karę umowną za przekroczenie terminu przy realizacji kontraktu?

Kary za nieterminowe wykonanie robót nałożona na przedsiębiorców przez ich kontrahenta z tytułu niezrealizowania w terminie prac określonych w umowie nie są wymieniona art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
przeczytaj więcej