4. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany

Maj 23, 2017 8:32 am

Kategorie:

Przy spełnieniu odpowiednich przesłanek podatnik nie traci prawa do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli faktura została wystawiona przez kontrahenta, który nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług.

 

Zgodnie z art. 88 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne m.in. w przypadku gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący. Posiłkując się orzecznictwem NSA należy wskazać, że „…status danego podmiotu VAT jest kategorią obiektywną i nie jest uzależniony od faktu zarejestrowania się  w tym charakterze” (wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt: I FSK 268/11).

 

Dnia 20 grudnia 2010 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok,  w którym stwierdził, że: „Art. 18 ust. 1 lit. a oraz art. 22 ust. 3 lit. b szóstej dyrektywy 77/388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych, w brzmieniu ustalonym na mocy dyrektywy 2006/18, należy interpretować w ten sposób, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku od wartości dodanej zapłaconego z tytułu nabycia usług wykonanych przez innego podatnika niezarejestrowanego jako podatnik podatku od wartości dodanej, w sytuacji gdy odnośne faktury zawierają wszystkie informacje wymagane przez wskazany art. 22 ust. 3 lit. b, a w szczególności zawierają informacje niezbędne do ustalenia tożsamości osoby, która wystawiła te faktury, oraz rodzaju wykonanych usług”.

 

Pod wpływem wskazanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości ukształtowało się orzecznictwo polskich sadów administracyjnych. W wyroku z dnia 21 kwietnia 2011 r. (sygn. akt: I FSK 416/11) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że: „Z powyższego wyroku ETS (wyrok z dnia 22 grudnia 2010, sygn. akt: C-438/09 – przypis autora) wynika, że faktura VAT otrzymana przez podatnika od podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik dla potrzeb VAT daje prawo do odliczenia podatku gdy:

  • są spełnione materialne przesłanki do odliczenia, tzn. czynność udokumentowana fakturą została przez dostawcę (usługodawcę) faktycznie wykonana i wykorzystana przez podatnika (odbiorcę faktury) do realizacji czynności opodatkowanej,
  • podatek z tej faktury został przez odbiorcę faktury zapłacony jej wystawcy,
  • faktura zawiera informacje wymagane przez art. 22 ust. 3 lit. b) VI Dyrektywy (obecnie art. 226 Dyrektywy 2006/112/WE), a w szczególności numer identyfikacji podatkowej dostawcy (usługodawcy) pozwalający na ustalenie jego tożsamości, mimo jego niezarejestrowania dla celów VAT.

 

Podobne stanowisko zaprezentował NSA w wyrokach: z dnia 27 lutego 2013 r. (sygn. akt: I FSK 444/12); z dnia 21 stycznia 2013 r. (sygn. akt: I FSK 152/12), z dnia 27 października 2011 r. (sygn. akt: I FSK 1570/10) i z dnia 9 października 2012 r. (sygn. akt: I FSK 2074/11).

 

Podsumowując, podatnik nie traci prawa do odliczenia jeżeli rzeczywiste wykonanie danej czynności i wykorzystanie jej na potrzeby działalności opodatkowanej jest bezsporne, a faktura zawiera wszystkie dane pozwalające ustalić tożsamość wystawcy.

 

Mikołaj Stelmach

Młodszy konsultant podatkowy

mikolaj.stelmach@isp-modzelewski.pl