Audyt kadrowo-płacowy

Z faktu zatrudniania pracowników wynika bezpośrednio obowiązek prowadzenia przez firmę rzetelnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Jej składowe to m.in. akta osobowe osób zatrudnionych, szkolenia BHP, ewidencja urlopów i nieobecności chorobowych, czas pracy, lista płac, zgłoszenia do ZUS, a także wszelkie rozliczenia, w tym podatkowe. Dokumentacja ta podlega kontroli przez instytucje państwowe – w tym m.in. PIP czy właściwy urząd skarbowy, a wszelkie, nawet najmniejsze nieprawidłowości w tym obszarze mogą zainicjować ciąg poważnych konsekwencji prawnych oraz finansowych. Aby ich uniknąć, warto poddać procedury kadrowo-płacowe zewnętrznej, niezależnej weryfikacji. Wykonanie przez ekspertów kompleksowego audytu kadrowo-płacowego pozwoli wyeliminować możliwe błędy oraz zoptymalizować procedury związane z obsługą pracowników, a także wprowadzić stosowną korektę przed ewentualną kontrolą ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy czy też Urzędu Skarbowego. Audyt warto powierzyć doświadczonemu zespołowi, a takim bez wątpienia dysponuje  ISP-Audyt.

AUDYT KADROWY – niepodważalne korzyści

Zlecenie na audyt kadrowo-płacowy może pochodzić z każdego przedsiębiorstwa
zatrudniającego pracowników bądź zleceniobiorców. Kontrola ta jest w szczególności rekomendowana dużym podmiotom gospodarczym, nawet jeśli dysponują one własnym działem kadrowo-płacowym, ponieważ w niektórych przypadkach jedynie obiektywna, zewnętrzna weryfikacja pozwoli prawidłowo ocenić sposób prowadzenia dokumentacji, jak i politykę kadrową firmy, a tym samym zainspirować do zoptymalizowania wewnętrznych procedur.

Audyt kadrowy:

 • wskazuje i eliminuje nieprawidłowości w dokumentacji kadrowej, jak również
  w procedurach związanych z obsługą kadrowo-płacową pracowników;
 • weryfikuje zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym;
 • precyzyjnie określa obecną kondycję firmy w obszarze kadr i płac;
 • sugeruje ewentualne modyfikacje, które pozwalają usprawnić obsługę kadrową
  i płacową zatrudnionych w firmie osób.

Przebieg audytu kadrowo-płacowego

Istotą audytu kadrowego jest przede wszystkim analiza dokumentów o charakterze kadrowym oraz płacowym przez zewnętrznych ekspertów – biegłych rewidentów
z odpowiednimi uprawnieniami oraz długoletnim doświadczeniem w tym zakresie.
Podczas kontroli specjaliści mogą również przeprowadzić wywiad pracowniczy z osobami, którym powierzone są zagadnienia kadrowo-płacowe w obrębie danej firmy.

Podczas audytu kadrowego szczegółowej analizie podlegają m.in.:

 • akta osobowe pracowników;
 • ewidencja wynagrodzeń pracowniczych;
 • dokumentacja zasiłkowa;
 • deklaracje ZUS;
 • ewidencja urlopów wypoczynkowych;
 • dokumentacja dotycząca delegacji pracowniczych,
 • informacje związane z kontrolą czasu pracy;
 • umowy o pracę/zlecenia.

Całościowy audyt kadrowy może objąć również procesy kadrowe, związane
m.in. z rekrutacją nowych pracowników bądź rozwiązywaniem stosunku pracy. Kontrola połączona z analizą dotyczyć może także wewnętrznych regulacji w obrębie przedsiębiorstwa, związanych z polityką kadrową i płacową – np. obowiązujących regulaminów czy statutów.

Ekspercki poziom audytu kadrowego – Warszawa

ISP-Audyt jest liderem na rynku usług audytowych w Polsce, a nadzór merytoryczny sprawuje nad nim prof. dr hab. Witold Modzelewski – wybitny ekspert w dziedzinie prawa
i podatków. ISP-Audyt oferuje swoim Klientom kompleksową obsługę związaną z audytami, gwarantując:

 • rzetelną i precyzyjną analizę dokumentacji firmowej połączoną z wywiadem
  pracowniczym, który pozwala na dogłębne zrozumienie okoliczności podejmowanych działań i ustalenie ich przyczyn;
 • szczegółowe wnioski z audytu pozwalające nie tylko wskazać i usunąć zaistniałe nieprawidłowości czy błędy, ale też przede wszystkim zoptymalizować przyszłościowo procedury kadrowo-płacowe i usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa w zakresie spraw pracowniczych i innych procedur związanych
  z działalnością firmy;
 • kompleksowe wsparcie doradcze – usługi ISP-Audyt obejmują również audyty podatkowe, LINK do podstrony „audyty podatkowe” księgowe, czy finansowe.

Każdy audyt wymaga indywidualnego podejścia ze strony rewidentów. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają doradcy ISP-Audyt z oddziałami w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.