Audyt projektów unijnych

ISP – Audyt realizuje audyty projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z innych funduszy pomocowych krajów darczyńców bądź fundacji prywatnych o charakterze międzynarodowym (przykładowo Fundacji Billa Gatesa). Celem tego rodzaju audytów jest stwierdzenie prawidłowości gospodarowania i wydatkowania uzyskanych funduszy pomocowych, a w szczególności sprawdzenie prawidłowości (kwalifikowalności) poniesionych kosztów w procesie realizacji danego projektu.
Efektem pracy biegłego rewidenta w tym zakresie jest opinia lub raport audytora potwierdzająca wartość wydatków zawartych w raporcie finansowym oraz informująca o stwierdzonych nieprawidłowościach.