Badanie Sprawozdań Finansowych

ISP-Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi badań i przeglądów zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości, jak też Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Badanie sprawozdań finansowych może zostać zrealizowane na rzecz podmiotów, które są zobligowane do jego wykonania na podstawie obowiązujących norm prawnych, jak również przedsiębiorstw zainteresowanych obiektywną weryfikacją stanu finansów.

Wśród naszych klientów znajdują się także podmioty notowane na giełdzie oraz jednostki świadczące usługi w wielu innych branżach. W przypadku pierwszych z nich audyt może objąć przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych podmiotu dominującego, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej.

Badanie sprawozdań finansowych realizowane jest przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych dziedzinach biegłych rewidentów oraz ich asystentów, a także zespoły wspomagające, w skład których wchodzą pracownicy Grupy ISP: prawnicy, finansiści, księgowi, kadrowcy i doradcy podatkowi.

Obecność biegłego rewidenta lub kierownika projektu audytowego jest w naszej firmie standardem gwarantującym najwyższą jakość świadczonych usług.

Międzynarodowe doświadczenie

Podczas badania stosujemy metody oparte na analizie i ocenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz na przeprowadzaniu testów. Nasze techniki kontroli wypracowane zostały na podstawie sprawdzonych schematów postępowania i bogatego doświadczenia zawodowego biegłych rewidentów ISP-Audyt, zdobywanego
w międzynarodowych korporacjach, sektorze publicznym oraz konsultingu. Nasz klient ma pewność, że audyt sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzony rzetelnie, a jego wynik pozwoli na zoptymalizowanie działań biznesowych.

Poszczególne etapy audytu

  • Podczas badania wstępnego specjaliści ISP-Audyt zapoznają się ze specyfiką działalności danej jednostki, jej otoczeniem gospodarczym, obowiązującymi w niej procedurami i regulacjami, a także systemem kontroli wewnętrznej
    i rachunkowości. Na podstawie inicjalnego rozpoznania eksperci przystępują do wyłonienia czynników ryzyka, poddają je krytycznej analizie, a w efekcie końcowym – szacują ryzyko badania oraz ustalają jego plan i strategię.
  • Drugi etap stanowi badanie zasadnicze, obejmujące audyt sprawozdania finansowego realizowany w formie kompleksowych, szczegółowych testów.

Badanie sprawozdań finansowych pozwala na dogłębne przeanalizowanie aspektów rachunkowych związanych ze sporządzonym dokumentem, jak również kwestii podatkowych, ze zwróceniem uwagi na potencjalne ryzyko mogące się pojawić na dalszym etapie działalności danej jednostki gospodarczej.

W celu rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości w ramach zdiagnozowanych problemów korzystamy z bieżącej pomocy naszych doradców podatkowych i radców prawnych.

W przypadku zainteresowania badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy
o wypełnienie znajdujących się poniżej kart informacyjnych oraz przesłanie ich do
ISP-Audyt. Usprawnią one przedstawienie Państwu indywidualnej wyceny związanej z tą usługą.

Więcej


 

 Karta informacyjna – Badanie sprawozdania

 Karta informacyjna – Badanie skonsolidowane