Badanie Sprawozdań Finansowych

ISP-Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi badania i przeglądów zarówno jednostkowych, jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych, sporządzonych wg polskich przepisów o rachunkowości, jak też Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Wśród naszych klientów znajdują się także podmioty notowane na giełdzie oraz podmioty świadczące usługi ekonomiczne. W przypadku podmiotów notowanych na giełdzie przeprowadzamy przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych jednostki dominującej, spółek powiązanych oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej.

Badanie Sprawozdań Finansowych realizowane jest przez zespoły doświadczonych, wyspecjalizowanych w określonych branżach Biegłych Rewidentów oraz ich asystentów, a także zespoły wspomagające, w których skład wchodzą pracownicy Grypy ISP: prawnicy, finansiści, księgowi, kadrowe, doradcy podatkowi.

Obecność na badaniu biegłego rewidenta lub kierownika projektu audytowego jest w naszej firmie standardem gwarantującym jakość świadczonych usług.

Podczas badania stosujemy metody oparte na analizie i ocenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz na przeprowadzaniu testów. Nasze techniki kontroli wypracowane zostały na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim bogatych doświadczeń naszych biegłych rewidentów, zdobytych w międzynarodowych korporacjach.

Badania sprawozdań finansowych podzielone są na dwa główne etapy, tj.:

  • badania wstępne polegające na zapoznaniu się ze specyfiką działalności jednostki, jej otoczeniem gospodarczym, procedurami i regulacjami obowiązującymi w jednostce, systemem kontroli wewnętrznej i systemem rachunkowości. Na tej podstawie rozpoznajemy czynniki ryzyka i poddajemy je krytycznej analizie, a w efekcie ustalamy ryzyko badania oraz plan i strategię badania;
  • badanie zasadnicze, które polega na audycie poszczególnych pozycji wykazanych w sprawozdaniu finansowym jednostki, realizowane w formie testów szczegółowych

Badanie sprawozdania finansowego pozwala zwrócić szczególną uwagę nie tylko na aspekty rachunkowe związane ze sporządzonym dokumentem, ale również na kwestie podatkowe (potencjalne ryzyka mogące się pojawić w dalszej działalności jednostki).

W celu rozstrzygnięcia zdiagnozowanych problemów, korzystamy z bieżącej pomocy naszych doradców podatkowych i radców prawnych.

Poniżej znajdują się karty informacyjne, które umożliwią nam wycenę oferty dla Państwa.

W przypadku zainteresowania ofertą związaną z badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie kart oraz przesłanie ich do ISP-Audyt.


 

Karta informacyjna (*.doc)

Aneks do karty informacyjnej (*.doc)