Recent news

Z radością informujemy, iż z dniem 9 lutego 2012 r. zaczyna funkcjonować platforma  zawierająca najnowsze informacje w zakresie prawa podatkowego. W każdym tygodniu w zakładce...
The Instytut Studiów Podatkowych Group came first as a tax consultancy, and second as the Most Efficient Tax Consultancy, in 4th edition of Tax Firms and Consultancies Ranking held...
We invite you to visit our new Portal, targeted at all those who professionally deal with settlement and clearance of taxes, contributions and fees. The Portal offers a complete compendium...

Newsletter

VAT
Czy korekta pokontrolna deklaracji chroni przed sankcją z art. 89 ust.6 ustawy o podatku od towarów i usług?

 

 

 

Zgodnie z art. 89b ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku stwierdzenia, że podatnik naruszył określony w art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. obowiązek dokonania korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z niezapłaconych faktur, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wynikającego z nieuregulowanych faktur, który nie został skorygowany zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Przepis art. 89b ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. uzależnia stosowanie sankcji podatkowej w postaci ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego od stwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej, że podatnik naruszył obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego, określony w art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Ten ostatnio powołany przepis zobowiązuje podatnika (dłużnika) do korekty podatku odliczonego, wynikającego z niezapłaconych faktur, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekty tej należy zatem dokonać w deklaracji składanej za tenże okres rozliczeniowy. Przepisy art. 89b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. nie wyjaśniają jednak, jakie konsekwencje niesie ze sobą sytuacja, w której podatnik nie dokonał korekty podatku odliczonego w deklaracji podatkowej złożonej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności należności, lecz uczynił to dopiero w skorygowanej deklaracji podatkowej złożonej za ten okres rozliczeniowy. Należy przyjąć, że wykonanie obowiązku korekty podatku odliczonego poprzez złożenie skorygowanej deklaracji podatkowej za tenże okres będzie prawnie skuteczne, gdyż art. 89b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wskazuje tylko okres rozliczeniowy, w którym korekta ta ma zostać dokonana. Jeśli więc skorygowana deklaracja VAT złożona za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności należności, będzie uwzględniać korektę podatku odliczonego od nieuregulowanych faktur, to uznać należy, że podatnik zrealizował obowiązek wykonania tej korekty. Jednakże z punktu widzenia stosowania sankcji, o której mowa w art. 89b ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (czyli ustalenia przez organ dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku wynikającej z nieuregulowanych faktur) istotne znaczenie ma moment złożenia skorygowanej deklaracji uwzględniającej korektę podatku odliczonego z tych faktur. Jeśli bowiem deklaracja korygująca zostanie złożona już po stwierdzeniu przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej, że podatnik naruszył obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego w pierwotnej deklaracji złożonej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności należności określonego w umowie lub na fakturze, to podatnik nie uniknie sankcji podatkowej. Dotyczy to np. przypadku, gdy podatnik dokona tzw. korekty pokontrolnej deklaracji, uwzględniającej nieprawidłowości stwierdzone przez naczelnika urzędu skarbowego w toku kontroli podatkowej lub przez organ kontroli skarbowej w toku postępowania kontrolnego. Taka korekta pokontrolna będzie prawnie skuteczna w świetle art. 81b § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej, zatem wyłączy stosowanie normy art. 89b ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy mieć także na względzie odmienne stanowisko doktryny, że w sytuacji gdy korekta pokontrolna deklaracji złożona zostanie już po stwierdzeniu w toku kontroli przez organ podatkowy nieprawidłowości, wówczas podatnik naruszył obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego w pierwotnie złożonej deklaracji podatkowej za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności należności, organ może wymierzyć sankcję z art. 89b ust. 6. Należy zauważyć, że przepisy dotyczące korekty deklaracji VAT po kontroli podatkowej stanowią, że podatnik ma prawo do korekty deklaracji VAT po kontroli podatkowej, która stwierdziła nieprawidłowości.

 

 

Aleksandra Bekierz-Babińska
konsultant podatkowy
aleksandra.bekierz@isp-modzelewsk

tel. 032 259 71 50

 

 

 

 
Czy sprzedaż kart podarunkowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

 

 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Towarami natomiast – w myśl art. 2 pkt 6 powołanej ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.


Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lipca 2014 r. (IBPP1/443-412/14/LSz), karta podarunkowa nie jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowi ona dokument uprawniający do odbioru towarów. Zastępuje środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary, natomiast wydanie tego znaku legitymacyjnego następuje w zamian za dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez klienta. Wobec powyższego Organ uznał, że czynność odpłatnego przekazania karty podarunkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynność podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Jednocześnie w powołanej interpretacji indywidualnej wskazano, że dopiero realizacja bonu towarowego (karty podarunkowej), czyli fizyczne nabycie towaru przez klienta regulującego zapłatę poprzez użycie bonu towarowego (karty podarunkowej), jest czynnością  podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wydanie towarów za bony towarowe (karty podarunkowe) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, według stawek właściwych dla danego towaru.

 


Wojciech Safian
Młodszy konsultant podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. 0618483348

 

 

 

 
Opodatkowanie zaliczki z tytułu eksportu towarów 0% stawką podatku od towarów i usług

 

 

 

Na wstępie należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług nie zawiera szczegółowych regulacji w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów. Oznacza to, że odpowiednie zastosowanie znajdują w tym przypadku przepisy art. 19a tej ustawy.  Zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty.  


W myśl art. 41 ust. 4 i 5 ustawy o podatku od towarów i usług stawka tego podatku w eksporcie towarów wynosi 0%. Przy tym 0% stawkę podatku stosuje się pod warunkiem, że podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej. Deklaracje składa się – w myśl art. 99 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – za okresy miesięczne do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jeżeli jednak warunek posiadania dokumentów, o którym mowa powyżej, nie został spełniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym, stosując stawkę podatku 0%, pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz towaru przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten następny okres. Jednocześnie – w myśl art. 41 ust. 9a ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do otrzymanej zapłaty, pod warunkiem że wywóz towarów nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym podatnik otrzymał tę zapłatę, oraz podatnik w tym terminie otrzymał dokument potwierdzający wywóz. W przypadku nieotrzymania tego dokumentu w terminie określonym w zdaniu poprzednim – zgodnie z art. 41 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług - zastosowanie znajdują stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Należy jednocześnie pamiętać, że otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej w terminie późniejszym upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument.


Wobec powyższego należy stwierdzić, że zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług do zaliczki z tytułu eksportu towarów jest możliwe, jeżeli towar zostanie wywieziony w ciągu 2 miesięcy od miesiąca, w którym podatnik otrzymał zaliczkę i jednocześnie w tym terminie podatnik otrzyma dokument potwierdzający wywóz towaru. Podobnie uznał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lipca 2014 r. (ILPP4/443-181/14-2/ISN) stwierdzając, że aby zaliczka otrzymana przez podatnika w styczniu 2014 r. mogła być opodatkowana stawką podatku 0%, wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić do końca marca 2014 r., i dokument potwierdzający ten wywóz podatnik powinien otrzymać do końca tego miesiąca.

 


Wojciech Safian
Młodszy konsultant podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. 0618483348

 

 

 

 
Faktury otrzymywane drogą mailową w formie pliku elektronicznego a odliczenie podatku

 

 

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 25 czerwca 2014 r., (IBPP4/443-135/14/LG) rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego na podstawie faktur otrzymywanych drogą mailową w formie pliku elektronicznego.


Organ podatkowy wskazał, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem zdaniem organu można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru lub usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem w ocenie organu możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.  W przedmiotowej sprawie podatnik rozważał możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie od swoich kontrahentów drogą mailową faktur  w formacie elektronicznym. Część kontrahentów dokonywałoby przesyłania scanów faktur, które zostałyby następnie wydrukowane przez podatnik. Z kolei inna grupa kontrahentów wystawi faktury elektroniczne, które również będą wydrukowane z pliku elektronicznego. Podatnik wskazał, że zapewniona jest integralność i czytelność wydrukowanej faktury papierowej oraz autentyczność pochodzenia, a autentyczność, integralność i czytelność wydrukowanej faktury zapewniać będzie następujące postępowanie: uzyskanie pisemnej zgody między kontrahentem-dostawcą oraz wnioskodawcą na przesyłanie plików elektronicznych zawierających bądź skan faktury papierowej, bądź fakturę elektroniczną,  pisemne ustalenie adresów e-mail (adres, z którego plik jest wysyłany i adres na który plik przyjdzie), akceptacja wydruku faktury papierowej przez uprawnionych pracowników, adnotacje na awersie lub rewersie faktury (data przyjęcia faktury, akcept merytoryczny i formalny, indeks materiałowy przyjętych z faktury materiałów do magazynu, wykonanie przelewu, pozycja rejestracji w księgach rachunkowych), typ PDF plików elektronicznych (zawierających skan faktury papierowej lub fakturę elektroniczną).


Reasumując w przedmiocie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych drogą mailową w formie elektronicznego pliku w formacie PDF i przechowywanych po ich wydruku w formie papierowej dla których podatnik zapewnił ich autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność, należy stwierdzić, że podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tych faktur, w zakresie wskazanym w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile nie wystąpią okoliczności wskazane w art. 88 tej ustawy.

 

 

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 
Udzielanie nieoprocentowanych pożyczek pracownikom ze środków obrotowych spółki a podatek od towarów i usług

Spółka będąca zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług udziela pracownikom nieoprocentowanych pożyczek. Pożyczki są udzielane za środków obrotowych spółki tj. nie są udzielane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W celu poprawnej kalkulacji pobieranych przez spółkę zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych spółka oblicza hipotetyczne odsetki (tj. odsetki, które w rzeczywistości nie są należne spółce i nie są płacone na jej rzecz przez Pracownika) i dolicza je Pracownikom do przychodu. Działalność spółki nie obejmuje usług finansowych, jednakże pożyczki są i będą udzielane pracownikom na ich wniosek. Czy w związku z powyższym udzielanie pożyczek pracownikom przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jednocześnie podlega zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług?


Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (…). Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 tej ustawy użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych; nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie  inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 tej ustawy, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Ponadto jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 9 czerwca 2014 r. (IPPP3/443-234/14-2/MKw) „udzielanie pożyczek przez podatnika podatku od towarów i usług spełnia przesłanki uznania tych czynności za podlegające opodatkowaniu, niezależnie od częstotliwości i celu ich udzielenia, czy statusu nabywcy. Udzielanie pożyczek przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, można identyfikować i zaliczać do zawodowej płaszczyzny jednostki, a więc uznać za rodzącą obowiązki w podatku od towarów i usług, nawet gdy czynności te nie znajdują się w jej zakresie przedmiotowym. Bez znaczenia pozostaje to, że tego rodzaju czynności nie są objęte ujawnionym w Krajowym Rejestrze Sądowym zakresem działalności prowadzonym na podstawie odrębnych przepisów”. Ponieważ spółka z tytułu udzielenia pożyczek nie uzyskuje korzyści majątkowej czynność udzielania pracownikom nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy. Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnione są od podatku usługi udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych oraz usługi pośrednictwa w świadczeniu usług udzielania kredytów lub pożyczek pieniężnych, a także zarządzanie kredytami lub pożyczkami pieniężnymi przez kredytodawcę lub pożyczkodawcę. W związku z powyższym udzielanie pożyczek pracownikom przez Spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jednocześnie podlega zwolnieniu zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 

Mateusz Wojciechowski
Radca prawny
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Projekt założeń do zmian w ustawie o podatku od towarów i usług

W dniu 19 sierpnia 2014 r. został rozpatrzony na posiedzeniu Rady Ministrów „Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych”.

 

Projekt zmian zakłada:    


l) zmiany mające na celu pełniejsze dostosowanie do prawa unijnego;

 • zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego w odniesieniu do zakupionych towarów i usług wykorzystywanych dla celów mieszanych, tzn, do działalności podlegającej VAT, jak i działalności nieobjętej VAT:
 • wprowadzenie możliwości uzgodnienia z naczelnikiem urzędu skarbowego wybranego przez podatnika sposobu obliczania proporcji,
 • doprecyzowanie   zasad  postępowania  w  przypadku   zmiany   zakresu wykorzystywania zakupionych towarów i usług do działalności podlegającej VAT (korekta),
 • upoważnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia przykładowych sposobów obliczenia proporcji w celu odliczania tego podatku w sytuacji gdy towary i usługi są wykorzystywane zarówno do działalności podlegającej VAT, jak i działalności nieobjętej VAT;
 • wprowadzenie przepisu umożliwiającego zmniejszenie asymetrii w stosowaniu instytucji w zakresie złych długów przez wprowadzenie przepisu umożliwiającego wyłączenie najeżonego na dłużników obowiązku skorygowania podatku naliczonego w przypadku, gdy dłużnik będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150, dzień od dnia upływu terminu płatności za zakupione towary i usługi;
 • uchylenie przepisu dotyczącego braku możliwości stosowania ulgi na złe długi w przypadku, gdy pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym lub z tytułu przysposobienia, kapitałowym, majątkowym lub wynikające ze stosunku pracy;


2) zmiany w zakresie przepisów dotyczących mechanizmu odwrotnego obciążenia:

 • rozszerzenie zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia wobec następujących grup towarowych:
 • " złoto w postaci surowca lub półproduktu (o próbie 325 tysięcznych lub większej) oraz dostaw złota inwestycyjnego w sytuacji gdy podatnik skorzystał z opcji opodatkowania,
 • - niektóre towary ze stali; których właściwość (zastosowanie) jest takie samo jak towarów na chwilę obecną objętych odwrotnym obciążeniem,
 • - telefony komórkowe, w tym smartfony;
 • ograniczenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT do transakcji obejmujących dostaw)' dokonywane na rzecz podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, a w przypadku dostaw telefonów komórkowych (w tym smartfonów) również do dostaw dokonanych na rzecz jednego nabywcy przez jednego dostawcę wdanym dniu o wartości przekraczającej, bez kwoty podatku, kwotę 20.000 zł (w przypadku, gdy podatnik nabywa w danym dniu towary u jednego dostawcy w różnych punktach sprzedaży, proponuje się limit wartości dostarczanych towarów. bez kwoty podatku, l0.000 zł);
 • wprowadzenie informacji podsumowujących dla transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (na podstawie załącznika nr II do ustawy), które będą składane przez sprzedawców;


3) zmiany w zakresie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną i obowiązkiem stosowania rozliczeń miesięcznych:

 • wyłączenie złota w postaci surowca lub półproduktu w związku z objęciem tego towaru odwrotnym obciążeniem,
 • rozszerzenie listy towarów o srebro i platynę w postaci surowca lub półproduktu,
 • rozszerzenie listy towarów o komputery przenośne takie jak: tablety, notebooki laptopy, etc oraz konsole do gier;


4) zmiany o charakterze proceduralnym; porządkowym lub mające na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych:

 • doprecyzowanie przepisu określającego sytuacje, w których podatnicy zwolnieni z podatku VAT po otrzymaniu lub uregulowaniu należności są odpowiednio obowiązani lub uprawnieni do dokonania korekty' podatku w złożonej, wyłącznie na tę okoliczność, deklaracji podatkowej,
 • zmiana wysokości minimalnej i maksymalnej kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw, wprowadzenie ustawowego wymogu oprocentowania kaucji gwarancyjnej złożonej w formie depozytupieniężnego oraz zmiany o charakterze proceduralnym i porządkowym dotyczące kaucji gwarancyjnej,,


5) zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych, związane z rozszerzeniem zakresu stosowania mechanizmu odwróconego obciążenia;


6) wprowadzenie stosownych przepisów przejściowych w odniesieniu do zaproponowanych zmian (przepisy przejściowe zostaną omówione w punktach zawierających omówienie odpowiednich zmian).

 

 

Marcin Rozbicki
młodszy konsultant podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Ugoda sądowa a możliwość wystawienia faktury korygującej

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 17 czerwca 2014 r., (ITPP1/443-289/13/DM) rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawienia faktury korygującej.


Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Wykonane na rzecz spółki jawnej usługi budowlane udokumentowane zostały fakturą z dnia 31 marca 2010 r., zaś z uwagi na to, iż kontrahent nie uiścił całej wynikającej z niej kwoty, podatnik wystąpił do Sądu z pozwem o zapłatę pozostałych należności. W wyniku zawartej w dniu 19 października 2012 r. ugody sądowej, podatnik odstąpił od żądania części zapłaty za wykonaną usługę, a kontrahent zobowiązał się zapłacić na jego rzecz kwotę 5.000 zł w trzech ratach.


Organ podatkowy wskazał, że w wyniku zawarcia układu podatnik wyraził zgodę na zmniejszenie wierzytelności, tzn. sumy płatności, jakie kontrahent (spółka jawna) zobowiązany był zapłacić za wyświadczone usługi. Istotne jest również, że we wniosku nie wskazano, że zawarcie układu nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem usług przez podatnik. W tej sytuacji zdaniem organu uznać należy, że nie doszło do obniżenia ustalonej wcześniej ceny usług, a jedynie do redukcji części płatności (długu) z tytułu wykonania tych usług. Zatem w rozpatrywanej sprawie w ocenie organu nie wystąpiły okoliczności uzasadniające wystawienie faktury korygującej. Jak bowiem wynika ze stanu faktycznego w marcu 2010 r. podatnik wyświadczył na rzecz spółki jawnej usługi budowlane, co udokumentował fakturą. Wystawiona faktura dokumentowała prawdziwe zdarzenia gospodarcze, w kwotach odpowiadających rzeczywistości. Jednocześnie z treści wniosku nie wynika, aby powodem zmniejszenia kwoty długu było nienależyte wykonanie przez podatnika robót budowlanych, w związku z czym mogłoby dojść do obniżenia ceny określonej w wystawionej fakturze.  Organ podkreślił, że na mocy ugody podatnik odstąpił "od żądanej części zapłaty za wykonaną usługę", wobec czego trudno podzielić zawarte we własnym stanowisku stwierdzenie, że "w wyniku ugody zawartej przed Sądem doszło w gruncie rzeczy do ponownej wyceny umownej wartości wykonanej usługi".


Reasumując należy że, iż jeżeli ugodę zawarto wyłącznie z powodu niepłacenia przez spółkę jawną należności za wykonane usługi, to zredukowanie wierzytelności o uzgodnioną kwotę, nie stanowi rabatu, w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji podatnik nie jest uprawniony do obniżenia obrotu i kwot podatku należnego z tytułu wykonanych usług, poprzez wystawienie faktury korygującej, na podstawie cytowanych wyżej przepisów rozporządzenia Ministra Finansów.

 

 

Piotr Wesołowski
konsultant podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 
Różnice kursowe a podatek od towarów i usług

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Zatem na potrzeby podatku od towarów i usług, przy przeliczaniu kwot określonych w walucie obcej, decydujący jest kurs średni danej waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego. Bez znaczenia pozostają natomiast późniejsze zmiany kursu. Podobnie uznał NSA, który w wyroku z dnia 23 kwietnia 2013 r. (I FSK 628/12) stwierdził, że różnice kursowe nie mają żadnego wpływu na podatek od towarów i usług. Zdaniem Sądu decydujący jest wyłącznie kurs średni z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego, a późniejsza wyższa lub niższa zapłata w walucie polskiej - spowodowana zmianą tegoż kursu - nie powoduje już konieczności zmiany określonej w ww. sposób podstawy opodatkowania oraz korygowania VAT ustalonego na podstawie faktury. W szczególności brak w takiej sytuacji podstaw do stwierdzenia, że poprzez zmianę kursu dochodzi do zmiany cen transakcji (podstawy opodatkowania). Ustalony przez strony transakcji mechanizm stanowiący zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym musi być na gruncie VAT oceniony odrębnie od transakcji, które generują różnice kursowe. Trzeba w takim przypadku ustalić, czy przez samo stworzenie takiego sposobu rozliczeń kursowych pomiędzy kontrahentami, którym nie towarzyszą inne czynności faktyczne, dochodzi między stronami takiego rozliczenia do świadczenia jakichkolwiek usług.

 

 

Wojciech Safian
Młodszy konsultant podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. 0618483348

 
Obowiązek zapłaty kwoty podatku z pustej faktury musi być powiązany z zagrożeniem uszczuplenia należności Skarbu Państwa

Spółka x wystawiła na rzecz spółki y „puste faktury” – dokumentujące dostawę towarów, która nie miała faktycznie miejsca. W wyniku kontroli w spółce y wydano decyzję, w której zakwestionowano prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawiony przez spółkę x na rzecz spółki y, z uwagi na fakt, że nie dokumentują one rzeczywistych transakcji, co zostało należycie wykazane przez organ podatkowy. Jak wynika z art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Czy w związku z powyższym spółka x jest zobowiązana do zapłaty kwoty podatku wykazanej na fakturach wystawionych przez tę spółkę na rzecz spółki y?


Jak wynika z wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2013 r. (I SA/Bd 765/13) „art. 108 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ma charakter sankcyjno-prewencyjny, mający zapobiegać nadużyciom w systemie VAT, i należy stosować go z uwzględnieniem analizy, czy zaistniała sytuacja wytworzona faktem wystawienia faktury, o której mowa w tym przepisie, niesie za sobą ryzyko jakiegokolwiek obniżenia wpływów z tytułu podatków, zgodnie z zasadą neutralności podatku VAT. Wyeliminowanie takiego zagrożenia przez samego podatnika lub przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego, czyni nieuzasadnionym (niecelowym) jego stosowanie, gdyż naruszałoby to zasadę neutralności VAT i pozostawałoby w sprzeczności z konstytucyjną zasadą proporcjonalności, która wynika z art. 31 ust. 3 w zw. z art. 2 Konstytucji RP”. Decyzja wydana w wyniku kontroli w spółce y, w której zakwestionowano prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach wystawionych przez spółkę x na rzecz spółki y, eliminuje zagrożenie, że puste faktury wystawione przez spółkę x mogą stanowić podstawę do wyłudzenia podatku naliczonego w nich wykazanego. W związku z powyższym spółka x nie powinna być zobowiązana do zapłaty kwoty podatku wykazanej na wystawionych przez nią pustych fakturach na rzecz spółki.

 

 

Mateusz Wojciechowski
młodszy konsultant podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Projektowana zmiana przepisów w sprawie kas fiskalnych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia (z dnia 22 lipca 2014 r.) zmiany rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, który ogranicza zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych. Rozporządzenie miałoby wejść w życie 1 stycznia 2015 r.
Projekt zakłada obowiązywanie rozporządzenia przez dwa lata – 2015-2016. Natomiast kwota limitu uprawniającego do korzystania ze zwolnienia podmiotowego pozostanie na niezmienionym poziomie, tj. 20.000 zł).


Ministerstwo Finansów planuje objąć obowiązkiem stosowania kas rejestrujących - bez względu na osiągane obroty - podatników świadczących:

 • usługi naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów;
 • usługi w zakresie wymiany opon/kół;
 • usługi w zakresie opieki medycznej (dotyczy to też dentystów);
 • usługi prawne, w tym usługi doradztwa podatkowego (wyjątkiem pozostaną usługi notariusza w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P);
 • usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne;
 • usługi gastronomiczne (wyjątkiem będą usługi na pokładach samolotów i w sposób określony w pozycji 43 załącznika);
 • dostawę perfum i wód toaletowych (wyjątkiem będą dostawy na pokładach samolotów).


Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w powyżej wymienionych obszarach działalności, będą podlegać obowiązkowi stosowania kas fiskalnych 2-3 miesiącach od rozpoczęcia działalności, co ma na celu ułatwienie prowadzenie działalności przedsiębiorcy w początkowym okresie.


Planowane jest także zlikwidowanie zwolnienia zawartego w obecnym punkcie nr 34 załącznika do rozporządzenia (zwolnienie uzależnione od liczby świadczonych usług oraz liczby odbiorców usług) - nowym tytułem zwolnieniowym ma być dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji (warunkiem będzie wystawienie faktury).


Celem proponowanych zmian jest zwiększenie ochrony zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, działających w sektorze usług o charakterze detalicznym. „Projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie przede wszystkim rozwiązań powodujących uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zapobieganie unikaniu opodatkowania i zaniżania obrotów”.
Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Finansów, budżet państwa refunduje 90% ceny zakupu każdej z kas (bez podatku), nie więcej niż 700 zł w przypadku podatników rozpoczynających ewidencjonowanie za pomocą kas – takie działanie ma, według Ministerstwa, świadczyć o chęci udzielania wsparcia przez zarówno przedsiębiorcom jak  konsumentom. "Korzyści są dwustronne: podatnik prowadzi działalność w ułatwiony sposób poprzez zautomatyzowanie obliczania obrotu i kwot podatku należnego, natomiast interesy konsumenta są zabezpieczane poprzez wydanie paragonu, ułatwiając mu dochodzenie swoich praw".

 

 

Agata Strocka
Młodszy Konsultant Podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
nr telefonu: 22 517 30 60

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 21
Top