Recent news

Z radością informujemy, iż z dniem 9 lutego 2012 r. zaczyna funkcjonować platforma  zawierająca najnowsze informacje w zakresie prawa podatkowego. W każdym tygodniu w zakładce...
The Instytut Studiów Podatkowych Group came first as a tax consultancy, and second as the Most Efficient Tax Consultancy, in 4th edition of Tax Firms and Consultancies Ranking held...
We invite you to visit our new Portal, targeted at all those who professionally deal with settlement and clearance of taxes, contributions and fees. The Portal offers a complete compendium...

Newsletter

Refakturowanie mediów przy świadczeniu usługi najmu

W dniu 12 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie sygn. I SA/Kr 1204/12 wydał wyrok w przedmiocie zasadności uznania za usługę kompleksową świadczenia usługi najmu oraz refakturowania kosztów mediów. Kwestia ta, pomimo ukształtowanej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego - wyrażającej się m.in. w uzasadnieniu NSA z  14 grudnia 2011r. sygn. akt: I FSK 475/11, w którym Sąd uznał, że: "Tylko wówczas można uznać, iż dochodzi do refakturowania konkretnie wskazanych usług, jeżeli zarówno z okoliczności faktycznych jak i z umowy najmu wynikają postanowienia, zgodnie z którym w sposób odrębny od czynszu regulowane będą przez najemcę na rzecz wynajmującego świadczenia z tytułu korzystania z usług powszechnych przypadające na rzecz zakładu dostarczające dane media." – a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dalszym ciągu wywołuje spory interpretacyjne, w szczególności na poziomie organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej, przyjmujących często pro fiskalne stanowisko.

WSA w Krakowie w głównej mierze odwołał się właśnie do niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 września 2012r. w sprawie C-392/11, Field Fisher Waterhouse LLP p. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs dotyczącego usługi najmu i usług dostaw mediów.

W przedmiotowej sprawie podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie refakturowania usług takich jak energia elektryczna, cieplna, gaz, usług komunalnych, wody i odprowadzania ścieków w przypadku wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych. Podatnik jako wynajmujący dokonuje odsprzedaży (refakturowania) kosztów zużytej przez najemcę z danego lokalu mieszkalnego oraz użytkowego energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz usług komunalnych, wody i odprowadzania ścieków, których to najemca jest faktycznie nabywcą końcowym.

Minister finansów za pośrednictwem organu wydającego interpretację stwierdził, że podatnik winien wystawiać najemcom nieruchomości fakturę VAT, przy czym podstawa opodatkowania powinna w tym przypadku obejmować wszystkie związane z tytułem najmu opłaty  - w tym również opłaty za media.

WSA w Krakowie zajął odmienne stanowisko. W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku, czynsz najmu nie obejmował opłat za gaz, energię elektryczną, wodę, śmieci i centralne ogrzewanie, a zatem Sąd nie znalazł podstaw, iż w przedstawionej sprawie wykonywane świadczenia miały charakter jednolity. W takiej sytuacji do dostaw mediów znajduje zastosowanie art. 8 ust. 2a i art. 30 ust 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast czynsz najmu (obejmujący opłatę za korzystanie z lokalu oraz za świadczenia dodatkowe), będzie stanowił obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 tej ustawy, do którego zastosowane zostaną zasady opodatkowania właściwe dla świadczenia zasadniczego (najmu).

Zdaniem Sądu organ podatkowy powinien był uwzględnić, że koszty energii i gazu mogą być "refakturowane" przez wynajmującego na zasadach określonych w art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, a więc może do nich znaleźć zastosowanie stawka podatku właściwa dla tych dostaw, a także, że w konsekwencji, może to dawać prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur za media wystawianych na podatnika, jako że stanowią usługi wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych zgodnie z art. 86 ust. 1 tej ustawy.Adrian Kozakiewicz
Młodszy konsultant podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. (22) 517 30 60

Top

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka