Recent news

Z radością informujemy, iż z dniem 9 lutego 2012 r. zaczyna funkcjonować platforma  zawierająca najnowsze informacje w zakresie prawa podatkowego. W każdym tygodniu w zakładce...
The Instytut Studiów Podatkowych Group came first as a tax consultancy, and second as the Most Efficient Tax Consultancy, in 4th edition of Tax Firms and Consultancies Ranking held...
We invite you to visit our new Portal, targeted at all those who professionally deal with settlement and clearance of taxes, contributions and fees. The Portal offers a complete compendium...

Newsletter

Odliczenie podatku od towarów i usług z tytułu nabycia usługi marketingowej

W wielu przypadkach rozstrzygające dla prawidłowego rozliczenia podatku jest ustalenie, czy usługa ma charakter usługi kompleksowej; w przypadku usług marketingowych, w ramach której kontrahent podejmuje działania obejmujące zarówno organizowanie i prowadzenie kampanii reklamowych opracowywanie, wdrażanie planów i programów marketingowych, prowadzenie badań rynkowych, badanie wizerunku kontrahentów, koordynowanie działań związanych z korzystaniem ze znaków towarowych wykorzystywanych w ramach działalności dystrybucyjnej spółki, jak również nieodpłatne przekazywanie towarów na rzecz klientów i potencjalnych klientów spółki, wymaga rozstrzygnięcia, czy nieodpłatne przekazywanie towarów stanowi ich dostawę dokonywaną przez usługobiorcę na rzecz klientów, która nie mieści się w zakresie świadczonych usług marketingowych.
WSA w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (I SA/Rz 75/13) wskazał, że decydujące znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy ma kwestia kompleksowości (złożoności) świadczeń. Każda czynność powinna być uznawana za odrębną i niezależną, ale czynność złożona z jednego świadczenia w aspekcie gospodarczym nie powinna być sztucznie rozdzielana by nie pogarszać funkcjonalności systemu podatkowego. Świadczenie kompleksowe występuje w sytuacji, gdy relacja poszczególnych czynności (świadczeń) wykonywanych na rzecz jednego nabywcy ma charakter świadczenia podstawowego i świadczenia pomocniczego lub świadczeń pomocniczych czyli co do zasady umożliwiających skorzystanie ze świadczenia podstawowego. Jeżeli świadczenia te można, bez popadania w sztuczność, rozdzielić, tak że nie zmieni to ich charakteru ani wartości z punktu widzenia nabywcy - wówczas świadczenia takie powinny być traktowane jako dwa niezależnie opodatkowane świadczenia.


W omawianym przypadku usługa marketingowa ma charakter złożony i kompleksowy. W istocie bowiem polega na promocji dystrybuowanych przez spółkę towarów, za pomocą kampanii reklamowych, opracowanych i wdrażanych programów marketingowych, prowadzeniu badań rynkowych, budowaniu wizerunku kontrahentów, czemu ma służyć między innymi nieodpłatne przekazywanie towarów wymienionych we wniosku na rzecz klientów. Rozdzielenie tych czynności spowodowałoby sztuczne rozdzielenie w rzeczywistości jednej czynności, któremu to sprzeciwiają się zarówno przepisy krajowe, wspólnotowe jak i orzecznictwo. Towary, w stosunku, do których organ postulował przyjęcie odrębnej czynności dostawy to między innymi wzorniki wyrobów, kasetony, tablice i bilbordy reklamowe. W przypadku tych produktów rozdzielenie czynności ich dostawy od usługi marketingowej byłoby nadmiernym formalizmem, w sytuacji gdy ich dostarczenie niejako wyczerpuje czynność reklamową. Celem dostarczenia tych towarów nie jest zaspokojenie jakichkolwiek potrzeb konsumpcyjnych, jak w przypadku dostawy, lecz realizacja usług marketingowych niemożliwa w tym przypadku bez tych towarów. Wszystkie te świadczenia są ściśle ze sobą powiązane w aspekcie gospodarczym niewątpliwie stanowią całość. Celem usługi marketingowej i całego promocyjnego przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu sprzedaży i konkurencyjności na rynku. Aby cel ten doszedł do skutku wszystkie świadczenia opisane wyżej, a wchodzące w skład usługi marketingowej muszą być spełnione. Realizacja pojedynczych elementów tej usługi, nie doprowadzi do pożądanego skutku i nie pozwoli na wykonanie przedmiotu umowy i na zrealizowanie tak naznaczonych celów gospodarczych.


Anna Żarkowska
Doradca podatkowy
Nr wpisu 10785
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. (22) 517 30 85


Top

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka