Recent news

Z radością informujemy, iż z dniem 9 lutego 2012 r. zaczyna funkcjonować platforma  zawierająca najnowsze informacje w zakresie prawa podatkowego. W każdym tygodniu w zakładce...
The Instytut Studiów Podatkowych Group came first as a tax consultancy, and second as the Most Efficient Tax Consultancy, in 4th edition of Tax Firms and Consultancies Ranking held...
We invite you to visit our new Portal, targeted at all those who professionally deal with settlement and clearance of taxes, contributions and fees. The Portal offers a complete compendium...

Newsletter

3. Opodatkowanie usług budowlano-montażowych wraz z materiałami i towarem preferencyjną stawką

 

 

 

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej prawa podatkowego z dnia 29 lipca 2013 r., nr IPPP1/443-582/13-2/Igo rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi budowlano-montażowej wraz z materiałami i towarem jedną stawką 8%.
Przedmiotowe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym. Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Przedmiotem jego działalności jest głównie sprzedaż płytek ściennych i podłogowych oraz wyposażenia sanitarnego łazienek w ramach prowadzonego salonu. Podatnik zamierza rozszerzyć działalność o kompleksową usługę zabudowy łazienek dla klientów indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej, w skład której będą wchodziły: dostawa i montaż urządzeń sanitarnych oraz ich zabudowa, położenie płytek ściennych i podłogowych, budowa, przebudowa, modernizacja instalacji sanitarnych. Z klientami będą zawierane umowy cywilnoprawne na wykonanie ww. prac. Usługi wykonywane będą w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.


Organ podatkowy podkreślił, że przy ustaleniu właściwej stawki podatku od towarów i usług decydujące znaczenie ma ustalenie, co jest przedmiotem sprzedaży, czy podatnik dokonuje dostawy towarów ,czy świadczy usługę oraz czy czynność wykonywana przez podatnika mieści się w zakresie czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy (dostawa, budowa, remont, modernizacja, przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym). Strony w umowach cywilnoprawnych określają, co jest przedmiotem sprzedaży. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest usługa remontowa, budowlana, budowlano-montażowa, wówczas nie można z niej wyłączyć poszczególnych elementów kosztów do odrębnej sprzedaży, ponieważ obrotem podatnika jest uzgodniona kwota za wykonanie określonej usługi, bez względu na jej poszczególne elementy (materiały, robocizna, transport, zużyta energia, narzędzia itp.). Organ wskazał, że wyliczenie, co składa się na wykonaną usługę, ma istotne znaczenie informacyjne przy ustalaniu ceny, jednak nie może uzasadniać odrębnego kwalifikowania poszczególnych elementów zawartych w tym wyliczeniu (dla celów podatkowych). Obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy, zatem winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego. Organ podkreślił, że warunkiem zastosowania 8% stawki, na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (tj. do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym), jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji obiektów budowlanych lub ich dostawy. Po drugie, budynki lub ich części, których dotyczą ww. czynności, muszą być zaliczane do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Niespełnienie chociażby jednej z ww. przesłanek powoduje, że transakcja nie może korzystać z preferencyjnej, 8% stawki podatku.


Reasumując należy więc stwierdzić, iż do usług polegających na dostawie i montażu urządzeń sanitarnych oraz ich zabudowie, położeniu płytek ściennych i podłogowych, budowie, przebudowie, modernizacji instalacji sanitarnych świadczonych w obiektach budownictwa mieszkaniowego zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym - w przypadku lokali mieszkalnych o powierzchni do 150m2, a w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni do 300m2, będzie możliwe zastosowanie preferencyjnej stawki tego podatku, gdyż zostaną spełnione przesłanki określone w art. 41 ust. 12 ustawy. Tego rodzaju usługi należy więc opodatkować jedną stawką w wysokości 8%.

 

 

Piotr Wesołowski
Młodszy konsultant podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. (22) 517 30 60 wew. 255

 

 

 

Top

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka