Recent news

Z radością informujemy, iż z dniem 9 lutego 2012 r. zaczyna funkcjonować platforma  zawierająca najnowsze informacje w zakresie prawa podatkowego. W każdym tygodniu w zakładce...
The Instytut Studiów Podatkowych Group came first as a tax consultancy, and second as the Most Efficient Tax Consultancy, in 4th edition of Tax Firms and Consultancies Ranking held...
We invite you to visit our new Portal, targeted at all those who professionally deal with settlement and clearance of taxes, contributions and fees. The Portal offers a complete compendium...

Newsletter

Zmiany w podatku VAT od 1 października 2013 r.

W dniu 26 lipca 2013 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Od momentu wejście w życie tej ustawy art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług otrzyma nowe brzmienie. Mianowicie z dniem 1 października 2013 r. zwalnia się od podatku od towarów i usług dostawę towarów, której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w  których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzone przez tę organizację. Powyższe zwolnienie dotyczy jednak tylko i wyłącznie dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług czyli gdy przez dostawę towarów rozumie się przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa a w szczególności wszelkie darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. Wprowadzona zmiana rozszerza krąg podmiotów, które mogą skorzystać z tego zwolnienia. Z obecnego brzmienia art. 43 ust. 1 pkt 16 tej ustawy wynika, że ze zwolnienia określonego w tym przepisie mogą skorzystać tylko i wyłącznie producenci produktów spożywczych, którzy dokonują jednocześnie dostawy tych produktów. Od dnia 1 października 2013 r. prawo do skorzystanie z tego zwolnienia będzie dotyczyło wszelkich podmiotów dokonujących dostawy towarów spożywczych, przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.


    W zakresie powyżej opisanego zwolnienia art. 43 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza obowiązek prowadzenia szczegółowej dokumentacji, która potwierdza dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cela działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje. Obowiązek ten spoczywa na dokonującym dostawy towarów. Od dnia 1 października 2013 r. obowiązek, o którym mowa będzie dotyczył posiadania takiej dokumentacji a nie jak dotychczas tylko i wyłącznie jej prowadzenia. Ponadto po ust. 12 zostanie dodany ust. 12 a który wprowadza wyłączenie stosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 16 tej ustawy. Ze zwolnienia od podatku od towarów i usług nie będzie można skorzystać w przypadku gdy nie będzie możliwe określenie przeznaczenia otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów na podstawie prowadzonej przez tę organizację dokumentacji lub jeżeli wykorzystanie otrzymanych przez organizację pożytku publicznego towarów nastąpi na cele inne niż cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

 

 

Mateusz Wojciechowski
Młodszy konsultant podatkowy
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
tel. 0618483348

 

 

 

Top

 

parp eu audyt

 

Zapytanie ofertowe   |   o projekcie

 

 

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka