Aktualności

28 Wrzesień 2015 | Ulepszenie środka trwałego

Kwalifikacja wydatków ponoszonych na środek trwały jako ulepszenie następuje po łącznym spełnieniu przesłanek…
przeczytaj więcej

28 Wrzesień 2015 | Wydatki na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów – kiedy stanowią koszty podatkowe?

Wyliczenie przez ustawodawcę jako przykładowych kosztów reprezentacyjnych wydatków na usługi gastronomiczne…
przeczytaj więcej

28 Wrzesień 2015 | Skutki przekroczenia przez cudzoziemca okresu 183 dni pobytu w Polsce, gdy brak certyfikatu rezydencji

Po przekroczeniu okresu 183 dni w roku podatkowym, przychody otrzymywane przez osobę fizyczną podlegają opodatkowaniu na zasadach…
przeczytaj więcej

22 Wrzesień 2015 | Od 2016 r. obowiązywać będą nowe rodzaje pełnomocnictw w sprawach podatkowych

Sejm na posiedzeniu w dniu 10 września 2015 r. uchwalił ostateczne brzmienie nowelizacji Ordynacji podatkowej. Ma ona na celu uproszczenie procedury…
przeczytaj więcej

22 Wrzesień 2015 | Jak wycenić sprzedawane wierzytelności dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych?

Każda z metod wyceny będzie – co do zasady – właściwą, o ile poprawność jej zastosowania w danym, konkretnym stanie faktycznym – na gruncie podatku dochodowego…
przeczytaj więcej

22 Wrzesień 2015 | Wprowadzenie unijnych zasad dotyczących opodatkowania dochodów firm powiązanych kapitałowo

Opodatkowanie dochodów firm powiązanych. Polska wprowadzi unijne zasady…
przeczytaj więcej

16 Wrzesień 2015 | Wydatki związane z programem motywacyjnym jako koszty uzyskania przychodów

W niniejszym artykule omówiono dopuszczalność zaliczenia wydatków związanych z programem motywacyjnym do kosztów uzyskania przychodów.
przeczytaj więcej

16 Wrzesień 2015 | Nowe zasady oskładkowania umów zleceń

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, od dnia 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe zasady oskładkowania umów zlecenia.
przeczytaj więcej

16 Wrzesień 2015 | Wykorzystywanie samochodów w działalności a rozliczenia podatku od towarów i usług

Z wyroku WSA w Poznaniu z dnia 20 sierpnia 2015 r. wynika, że warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu nie stosuje się w przypadku pojazdów samochodowych przeznaczonych wyłącznie do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy…
przeczytaj więcej