Czy skrócenie okresu umowy leasingu finansowego ma wpływ na skutki podatkowe wywodzone z tej umowy?

13 kwietnia, 2016 8:50 am

Kategorie:

Skrócenie okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu finansowego nie będzie miało wpływu na skutki podatkowe wywiedzione przez podatnika w trakcie trwania tej umowy, a także skutki podatkowe przeniesienia własności przedmiotu leasingu, jeżeli po zmianie umowy będzie ona dalej spełniać przesłanki z art. 17f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulują skutki podatkowe przeniesienia własności przedmiotu leasingu finansowego na rzecz korzystającego po upływie podstawowego okresu umowy leasingu ? art. 17g ust. 1 oraz art. 17i ust. 2 ustawy. Przepisy powołanej ustawy nie regulują skutków podatkowych przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu.
W przypadku umowy leasingu finansowego należy zbadać, czy po zmianie okresu obowiązywania umowy, spełniać ona nadal będzie przesłanki określone w art. 17f ust. 1 ustawy. Jeżeli skrócenie w drodze zmiany umowy okresu jej obowiązywania, tj. podstawowego okresu umowy leasingu spowoduje, że umowa przestanie spełniać choćby jeden z warunków przewidzianych w art. 17f powołanej ustawy, wówczas nie będzie mogła być traktowana jako umowa leasingu w rozumieniu art. 17f tej ustawy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Zgodnie z art. 17a pkt 2 tej ustawy, przez podstawowy okres umowy leasingu ?rozumie się przez to czas oznaczony, na jaki została zawarta ta umowa, z wyłączeniem czasu, na który może być przedłużona lub skrócona; w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie?.
Wykładnia definicji ?podstawowego okresu umowy leasingu? prowadzi do wniosku, że nie istnieją żadne przeszkody do zmiany w trakcie umowy czasu obowiązywania umowy. Za powyższym wnioskiem przemawia również wykładnia celowościowa i systemowa. Ponadto wskazać należy, iż zmiana podstawowego okresu trwania umowy leasingu nie będzie się wiązała ze zmianą stron umowy, w szczególności ze zmianą korzystającego na innego.
W opinii autora, skrócenie okresu, na jaki została zawarta umowa leasingu finansowego nie będzie miało wpływu na skutki podatkowe wywiedzione przez podatnika w trakcie trwania tej umowy, a także skutki podatkowe przeniesienia własności przedmiotu leasingu, jeżeli po zmianie umowy będzie ona dalej spełniać przesłanki z art. 17f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=789&start=13