Ekspertyzy i analizy ekonomiczne

Sprawne zarządzanie działalnością jednostki i jej finansami wymaga szerokiej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów.  Doradcy ISP – Audyt Sp. z o.o. posiadają taką wiedzę i chętnie dzielą się nią z klientami, aby wspierać ich kluczowe decyzje ekonomiczno-finansowe.
Celem usług doradczych jest bieżące wspieranie klientów w ich działaniach z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości, udzielanie profesjonalnych odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości dotyczące tego obszaru działania.

Proponujemy usługi doradcze i konsultacje w następującym zakresie:

 1. aktualizacja wyceny składników majątkowych, dokonywanie odpisów aktualizujących zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub MSSF,
2. pomoc w przekształceniu sprawozdań finansowych sporządzanych wg zasad krajowych, na system sprawozdawczości zgodny z MSSF,
3. identyfikacja różnic pomiędzy wymogami krajowymi a zasadami MSSF w zakresie sprawozdawczości finansowej,
4. ocena zgodności systemu finansowo-księgowego z wymogami ustawy o rachunkowości,
5. przygotowanie wzorców sprawozdań finansowych według wymogów grup kapitałowych,
6. identyfikacja i ocena czynników ryzyka w jednostce oraz prezentacja sposobów minimalizacji ryzyka, w tym ryzyk podatkowych,
7. opinie i ekspertyzy dotyczące stosowanych rozwiązań w zakresie systemów finansowo-księgowych oraz prawidłowości ujęcia i prezentacji skutków zdarzeń ekonomicznych w sprawozdaniach finansowych,
8. wyceny przedsiębiorstw