Audyt innych programów pomocowych

Badanie poprawności rozliczenia oraz dokumentacji z tym związanej musi przeprowadzić zewnętrzny i obiektywny podmiot. Firma realizująca audyt programów pomocowych winna posiadać uprawnienia do wykonywania usług wymienionych w Ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.).  Beneficjent ma prawo samodzielnie wybrać specjalistów, którzy przeprowadzą audyt jego programu.

Struktura audytów innych programów pomocowych

Audyt obejmuje dwa zasadnicze aspekty:

  • ocenę kwalifikowalności poniesionych kosztów w ramach otrzymanych środków,
  • weryfikację prawidłowości obliczonych wskaźników oraz wiarygodności sprawozdań dotyczących rozliczenia otrzymanej pomocy.

Profesjonalne audyty pomocowe

Audyty pomocowe to nasza specjalność. ISP-Audyt od lat z sukcesami pomaga Beneficjentom w rozliczaniu otrzymanej przez nich pomocy.

Audytujemy m.in.:

  1. Prawidłowość wyliczenia wartości dodanej brutto w danym roku, zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1312 z późn. zm.),
  2. Prawidłowość wyliczenia udziału kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w danym roku podatkowym, określonych w art. 31d ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 143),
  3. Prawidłowość oszacowania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej za lata 2019 – 2021, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.).

 

Wychodząc naprzeciw wymaganiom postawionym naszym Klientom – Beneficjentom wprowadziliśmy do portfolio nową usługę:

Ocenę sprawozdania beneficjenta dotyczącego rozliczenia pomocy otrzymanej w ramach Programu rządowego „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”

Kontakt:

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240 /
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

 

Badanie sprawozdań finansowych

Stanisław Michrowski
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident
nr dyplomu 10257

22 517 30 70 /
602 708 707

stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl