Due diligence

Dokonujące się we współczesnej gospodarce przemiany ekonomiczne, technologiczne oraz społeczno-polityczne w skali lokalnej i światowej sprawiają, że podmioty gospodarcze, a także osoby fizyczne napotykają liczne trudności w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zwłaszcza strategicznych decyzji inwestycyjnych. Decyzje takie wymagają gromadzenia i przetwarzania coraz większych zasobów informacji. Pojawia się zatem problem trafnego doboru informacji oraz ich selekcji, niezbędnej dla prawidłowej oceny szans i zagrożeń.

Rozwijający się rynek oferuje coraz więcej możliwości dla inwestorów krajowych i zagranicznych, z których większość wchodzi na rynek poprzez nabycie istniejących przedsiębiorstw lub ich majątku. W takich przypadkach pełne, szczegółowe zbadanie sytuacji takich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem mierzalnego i niemierzalnego wpływu ich mikro- i makro-otoczenia, czyli właśnie przeprowadzenie procedury „due diligence” (tj. dochodzenia z należytą starannością) staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym identyfikację ryzyka oraz warunków gwarantujących sukces projektowanego przedsięwzięcia.

Duediligence to procedura każdorazowo dostosowywana do specyfiki ocenianego podmiotu, nie podlegająca standardom i z góry określonym kryteriom, choć rozwijająca się praktyka due diligence prowadzi do ukształtowania się pewnych ogólnych reguł i zasad oraz specyfiki przeprowadzanego due diligence.

Proponujemy Państwu pełen zakres due diligence (DD):

1. Ogólnogospodarcze i rynkowe DD mające na celu określenie pozycji rynkowej i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa.
2. Finansowe DD — obejmujące podstawowe dane sprawozdań finansowych.
3. Prawne DD uwzględniające historię i aktualny status prawny jednostki, prawa własności w tym m.in. prawa własności intelektualnej, analizę prawną głównych kontraktów, niezbędne dostosowania prawne, pozwolenia, opłaty dostosowawcze, obciążenia oraz kary płacone przez jednostkę, toczące się postępowania sądowe oraz zaangażowane środki; toczące się spory z władzami, w tym m.in. takimi jak urzędy antymonopolowe, celne, władze lokalne i in.
4. Podatkowe DD — występuje w dwóch głównych wariantach pod względem zakresu: zakres uproszczony i pełny:
– ograniczony (uproszczony) zakres, w którym sprawdza się tylko solidność jednostki (np. czy wszystkie zeznania podatkowe zostały złożone i uregulowane w terminie, jakie były wyniki i zalecenia kontroli podatkowej itp.).
– pełny zakres, w którym prezentuje się szczegółowy status podatkowy danej jednostki z uwzględnieniem zysków i osłon podatkowych poszczególnych form podatku.