Due diligence

 

Dokonujące się we współczesnej gospodarce przemiany ekonomiczne, technologiczne oraz społeczno-polityczne w skali lokalnej i światowej sprawiają, że podmioty gospodarcze, a także osoby fizyczne napotykają liczne trudności w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zwłaszcza strategicznych decyzji inwestycyjnych.

Decyzje takie wymagają gromadzenia i przetwarzania coraz większych zasobów informacji. Pojawia się zatem problem trafnego doboru informacji oraz ich selekcji, niezbędnej dla prawidłowej oceny szans i zagrożeń.

Rozwijający się rynek oferuje coraz więcej możliwości dla inwestorów krajowych i zagranicznych, z których większość wchodzi na rynek poprzez nabycie istniejących przedsiębiorstw lub ich majątku. W takich przypadkach pełne i szczegółowe zbadanie sytuacji takich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem mierzalnego i niemierzalnego wpływu ich mikro- i makro-otoczenia, czyli właśnie przeprowadzenie procedury „due diligence” (tj. dochodzenia z należytą starannością) staje się niezbędnym narzędziem umożliwiającym identyfikację ryzyka oraz warunków gwarantujących sukces projektowanego przedsięwzięcia.

Zakres Due diligence

Due diligence to procedura każdorazowo dostosowywana do specyfiki ocenianego podmiotu, nie podlegająca standardom i z góry określonym kryteriom. Jednakże rozwijająca się praktyka due diligence prowadzi do ukształtowania się pewnych ogólnych reguł i zasad oraz specyfiki przeprowadzanego due diligence.

Od lat z sukcesami przeprowadzamy ekspertyzy ekonomiczne na potrzeby różnych podmiotów gospodarczych. Wraz z rozwojem rynku oraz dywersyfikacją potrzeb naszych klientów zaczęliśmy coraz częściej korzystać z narzędzi due diligence, czego naturalną konsekwencją było wprowadzenie procedury do standardowej oferty ISP – Audyt.

Proponujemy Państwu pełen zakres due diligence (DD):

  1. Ogólnogospodarcze i rynkowe DD mające na celu określenie pozycji rynkowej i perspektyw rozwoju przedsiębiorstwa.
  2. Finansowe DD – obejmujące podstawowe dane sprawozdań finansowych.
  3. Prawne DD uwzględniające historię i aktualny status prawny jednostki, prawa własności w tym m.in. prawa własności intelektualnej, analizę prawną głównych kontraktów, niezbędne dostosowania prawne, pozwolenia, opłaty dostosowawcze, obciążenia oraz kary płacone przez jednostkę, toczące się postępowania sądowe oraz zaangażowane środki; toczące się spory z władzami, w tym m.in. takimi jak urzędy antymonopolowe, celne, władze lokalne i in.
  4. Podatkowe DD — występuje w dwóch głównych wariantach pod względem zakresu, a mianowicie zakres uproszczony i pełny:
    • ograniczony (uproszczony) zakres, w którym sprawdza się tylko solidność jednostki (np. czy wszystkie zeznania podatkowe zostały złożone i uregulowane w terminie, jakie były wyniki i zalecenia kontroli podatkowej itp.).
    • pełny zakres, w którym prezentuje się szczegółowy status podatkowy danej jednostki z uwzględnieniem zysków i osłon podatkowych poszczególnych form podatku.

Inwestorów zainteresowanych skorzystaniem z zalet procedury due diligence zachęcamy do kontaktu.

Ocenie poddajemy zarówno przedsiębiorstwa ukierunkowane na rynki lokalne, jak i podmioty działające globalnie, niezależnie od ulokowania ich siedziby.

Kontakt:

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240 /
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

 

Badanie sprawozdań finansowych

Stanisław Michrowski
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident
nr dyplomu 10257

22 517 30 70 /
602 708 707

stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl