Badanie sprawozdań finansowych

 

Zakres usługi

Sprawozdania finansowe i ich badanie stanowi uwiarygodnienie dokumentacji historii finansowej spółki niezbędne do podsumowania działalności oraz podejmowania dalszych decyzji zarządczych.

Przeprowadzamy badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami o rachunkowości, jak też Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).Badanie sprawozdań finansowych może zostać zrealizowane na rzecz podmiotów, które są zobligowane do jego wykonania na podstawie obowiązujących norm prawnych, jak również przedsiębiorstw zainteresowanych obiektywną weryfikacją stanu finansów.

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego

Obowiązkowemu badaniu podlegają skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych oraz roczne sprawozdania finansowe, podmiotów kontynuujących działalność.

Oprócz m.in. banków, instytucji kredytowych, zakładów ubezpieczeń, oddziałów firm inwestycyjnych, spółdzielczych kas, jednostek działających na podst. przepisów o obrocie papierami wartościowymi i funduszach inwestycyjnych, jednostek działających w oparciu o przepisy funduszy emerytalnych, krajowych instytucji płatniczych czy spółek akcyjnych, obowiązkowemu badaniu są także poddawane sprawozdania finansowe m.in. spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, cywilnych oraz przedsiębiorstw osób fizycznych po spełnieniu co najmniej 2 warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (co najmniej 50)
 • sumie aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, równowartość w walucie polskiej, 2.500.00 euro
 • przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy, równowartość w walucie polskiej, 5.000.000 euro.

Także spółki przejmujące i nowo zawiązane, za rok w którym nastąpiło połączenie oraz jednostki których sprawozdania finansowe są sporządzane zgodnie z MSR, fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami oraz subfundusze są zobligowane do przeprowadzenia audytu sprawozdań finansowych.

Szczegółowa lista podmiotów jest wymieniona w Ustawie o rachunkowości (art. 64 ust.1).

Dobrowolne badanie sprawozdania finansowego

Spółki/jednostki nie spełniające powyższych warunków przychodowych lub ze względu na status prawny nie mają obowiązku badania sprawozdań finansowych. Obowiązane są jedynie do złożenia we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenia o braku obowiązku sporządzania i składania rocznego sprawozdania finansowego.

Podmioty takie mogą zlecić badanie sprawozdań np. na potrzeby wewnętrzne, inwestorów bądź podmiotów zależnych.

W sytuacji dobrowolnego (fakultatywnego) badania sprawozdania finansowego nie ma obowiązku składania opinii biegłego rewidenta do KRS.

Informacje oraz dane finansowe pozyskane drogą badań sprawozdań finansowych są kluczowe dla Zarządów spółek, partnerów współpracujących, inwestorów oraz urzędów.

Podczas badania stosujemy metody oparte na analizie i ocenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz na przeprowadzaniu testów. Nasze techniki kontroli wypracowane zostały na podstawie sprawdzonych schematów postępowania i bogatego doświadczenia zawodowego biegłych rewidentów ISP-Audyt, zdobywanego w międzynarodowych korporacjach, sektorze publicznym oraz konsultingu. Nasz klient ma pewność, że audyt sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzony rzetelnie, a jego wynik pozwoli na zoptymalizowanie działań biznesowych.

 

Cel badania sprawozdania

Poszczególne etapy audytu

 • Badanie wstępne. Zapoznajemy się ze specyfiką działalności danej jednostki, jej otoczeniem gospodarczym, obowiązującymi w niej procedurami i regulacjami, a także systemem kontroli wewnętrznej i rachunkowości. Na podstawie wstępnego rozpoznania eksperci przystępują do wyłonienia czynników ryzyka, poddają je krytycznej analizie, a w efekcie końcowym – szacują ryzyko badania oraz ustalają jego plan i strategię.
 • Badanie zasadnicze czyli drugi etap. Stosujemy metody oparte na analizie i ocenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz na przeprowadzaniu testów. Nasze techniki kontroli wypracowane zostały na podstawie sprawdzonych schematów postępowania i bogatego doświadczenia zawodowego biegłych rewidentów zdobywanego w międzynarodowych korporacjach, sektorze publicznym oraz konsultingu. Nasz klient ma pewność, że audyt sprawozdania finansowego zostanie przeprowadzony rzetelnie, a jego wynik pozwoli na zoptymalizowanie działań biznesowych

Badanie sprawozdań finansowych pozwala na dogłębne przeanalizowanie aspektów rachunkowych związanych ze sporządzonym dokumentem, jak również kwestii podatkowych, ze zwróceniem uwagi na potencjalne ryzyko mogące się pojawić na dalszym etapie działalności danej jednostki gospodarczej.

W celu rozstrzygnięcia ewentualnych wątpliwości w ramach zdiagnozowanych problemów korzystamy z bieżącej pomocy naszych doradców podatkowych i radców prawnych. Działając w zespole każdy audytor finansowy ISP-Audyt korzysta z wiedzy oraz bogatego doświadczenia swoich współpracowników, dzięki czemu obok rzetelnej oceny sytuacji przedsiębiorstwa możemy zaoferować naszym klientom także szerokorozumianą pomoc w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, optymalizacji spraw księgowych czy też prowadzenia kadr i płac.

W przypadku zainteresowania badaniem sprawozdania finansowego, prześlemy Państwu ofertę skrojoną na indywidualne potrzeby Spółki. W tym celu uprzejmie prosimy o wypełnienie znajdujących się poniżej kart informacyjnych oraz przesłanie ich do ISP-Audyt.

 

W ramach usługi badania sprawozdań finansowych świadczymy:

 • badanie i przegląd sprawozdań finansowych według PSR, MSR/MSSF, HGB i US GAAP,
 • badanie i sporządzanie pakietów konsolidacyjnych,
 • przekształcenia sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF, HGB i US GAAP,
 • badanie i przegląd sprawozdań spółek giełdowych,
 • doradztwo rachunkowe,
 • analizy finansowe typu Due Diligence
 • wsparcie Zarządów oraz Rad Nadzorczych
 • dodatkowo wsparcie podmiotów w zakresie usług:
  • Obsługi rachunkowości, kadr i płac
  • Usług poświadczających
  • Audytu systemu finansowo-księgowego oraz analiza JPK.

Zespoły audytorskie ISP-Audyt realizując projekty ściśle współpracują z wybranymi Doradcami Podatkowymi i Radcami Prawnymi ISP.

 
 

Zespoły ekspertów

Nasi biegli rewidenci wraz asystentami i aplikantami cechują się profesjonalizmem i posiadają wieloletnie doświadczenie, co umożliwia utrzymywanie naszych usług audytorskich na najwyższym poziomie. Nasze zespoły audytowe każdorazowo dobierane są do badań z uwzględnieniem ich doświadczenia w danej branży tak, by efektywnie wykorzystać ich potencjał, co pozwala wychwycić problemy charakterystyczne dla danej branży, obniżyć koszty i stworzyć partnerstwo, które ułatwia współpracę.  Efektem takiego podejścia jest przeprowadzenie przez nas ponad 1300 badań sprawozdań finansowych dla spółek z różnych branż. Celem zachowania kompleksowości usługi, do dyspozycji Klientów są również specjaliści Grupy ISP: prawnicy, finansiści, księgowi, kadrowcy i doradcy podatkowi.

 

Doświadczenie

Istniejemy na rynku od ponad 24 lat i od tego czasu Grupa ISP zajmuje najwyższe pozycje w Polsce wśród największych firm w Rankingach organizowanych przez Gazetę Prawną oraz Rzeczpospolitą, klasyfikując się tym samym w czołówce liderów.

Według Rankingu Rzeczpospolitej 2020 plasujemy się w grupie 30 najlepszych firm doradczych obsługujących spółki z GPW. W stosunku do roku ubiegłego nasze przychody z audytów wzrosły niemal o 32%.  Z kolei Grupa Instytutu Studiów Podatkowych uplasowała się na 1 miejscu w XIV Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej w kategorii duże firmy doradcze.

W przypadku zainteresowania badaniem sprawozdania finansowego uprzejmie prosimy o wypełnienie znajdujących się poniżej kart informacyjnych oraz przesłanie ich do ISP-Audyt. Usprawnią one przedstawienie Państwu indywidualnej wyceny związanej z tą usługą.

Karta informacyjna – badanie sprawozdania finansowego

Karta informacyjna – badanie sprawozdania skonsolidowanego

 

Nasi audytorzy i ich zespoły są do Państwa dyspozycji

W celu otrzymania oferty wraz z ceną za badanie jednostkowe lub skonsolidowane, prosimy o wypełnienie karty informacyjnej i przesłanie jej e-mailem (badania jednostkowe lub/i skonsolidowane) i przesłanie jej pod email audyt@isp-modzelewski.pl

 
 
 

Kontakt:

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240 /
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

 
 

Badanie sprawozdań finansowych

Agnieszka Wolanin
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident
nr dyplomu 11405

22 517 30 70 w. 288

agnieszka.wolanin@isp-modzelewski.pl

 

Badanie sprawozdań finansowych

Stanisław Michrowski
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident
nr dyplomu 10257

22 517 30 70 /
602 708 707

stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl

Naszym celem jest sukces naszych Partnerów biznesowych