Audyt projektów unijnych

 

Badanie poprawności wykorzystania pozyskanych funduszy unijnych oraz dokumentacji z tym związanej musi przeprowadzić zewnętrzny i obiektywny podmiot. Firma realizująca audyt projektów unijnych winna posiadać odpowiednie uprawnienia – w tym do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu Ustawy z 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.).  Beneficjent ma prawo samodzielnie wybrać specjalistów, którzy przeprowadzą audyt projektów unijnych, pod warunkiem że ich kwalifikacje odpowiadają obowiązującym przepisom.

Struktura audytów projektów unijnych

Audyt projektów unijnych obejmuje dwa zasadnicze aspekty:

  • weryfikację prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi pozyskanymi na realizację projektu;
  • ocenę kwalifikowalności poniesionych kosztów w ramach otrzymanych środków na zrealizowanie projektów.

Praca biegłych rewidentów podczas audytu projektów unijnych dotyczy obszarów:

  • sprawdzenie, czy ewentualne procedury przetargowe odbyły się z uwzględnieniem obowiązującego prawa;
  • ustalenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie oraz przepisami prawnymi;
  • weryfikację dokumentacji księgowej związanej z rozliczeniami wydatków, ocenę jej poprawności pod względem merytorycznym i rachunkowym;
  • ustalenie, czy działania, które wygenerowały koszty, zostały zrealizowane zgodnie z wcześniejszymi założeniami;
  • sprawdzenie, czy system zarządzania projektem pozwolił na jego prawidłową realizację;
  • potwierdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazanych przez beneficjenta.

Profesjonalne audyty unijne

Audyty unijne to nasza specjalność. ISP-Audyt od lat z sukcesami pomaga beneficjentom w rozliczaniu dotacji unijnych poprzez profesjonalnie wykonywane audyty, w ramach których weryfikujemy prawidłowość gospodarowania pozyskanymi środkami oraz oceniamy kwalifikowalność poniesionych przez beneficjentów kosztów. Audyty unijne przeprowadzamy na rzecz klientów biznesowych oraz instytucji.

Kontakt:

Badanie sprawozdań finansowych

Stanisław Michrowski
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident
nr dyplomu 10257

22 517 30 70 /
602 708 707

stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl

 

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240 /
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl