Audyt projektów unijnych

Badanie poprawności wykorzystania pozyskanych funduszy unijnych oraz dokumentacji z tym związanej musi zostać zlecone zewnętrznemu, obiektywnemu podmiotowi. Firma realizująca audyt projektów unijnych winna posiadać odpowiednie uprawnienia – w tym do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 Ustawy z 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz.U z 2001 r. nr 31, poz. 359 ze zm.).  Beneficjent ma prawo samodzielnie wybrać specjalistów, którzy przeprowadzą audyt projektów unijnych, pod warunkiem że ich kwalifikacje odpowiadają obowiązującym przepisom.

STRUKTURA AUDYTU PROJEKTÓW UNIJNYCH

Audyt projektów unijnych obejmuje dwa zasadnicze aspekty:

 • weryfikację prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi pozyskanymi na realizację projektu;
 • ocenę kwalifikowalności poniesionych kosztów w ramach otrzymanych środków
  na zrealizowanie projektów.

Praca biegłych rewidentów podczas audytu projektów unijnych obejmuje m.in.:

 • sprawdzenie, czy ewentualne procedury przetargowe odbyły się z uwzględnieniem
  obowiązującego prawa;
 • ustalenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie oraz przepisami prawnymi;
 • weryfikację dokumentacji księgowej związanej z rozliczeniami wydatków, ocenę jej poprawności pod względem merytorycznym i rachunkowym;
 • ustalenie, czy działania, które wygenerowały koszty, zostały zrealizowane zgodnie
  z wcześniejszymi założeniami;
 • sprawdzenie, czy system zarządzania projektem pozwolił na jego prawidłową realizację;
 • potwierdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu przekazanych przez beneficjenta.

Profesjonalne audyty unijne

Audyty unijne to nasza specjalność. ISP-Audyt Sp. z o.o. od lat z sukcesami pomaga beneficjentom w rozliczaniu dotacji unijnych poprzez profesjonalnie wykonywane audyty, w ramach których weryfikujemy prawidłowość gospodarowania pozyskanymi środkami oraz oceniamy kwalifikowalność poniesionych przez beneficjentów kosztów. Audyty unijne przeprowadzamy na rzecz klientów biznesowych oraz instytucji. Zachęcamy do współpracy z naszymi biurami w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.