Audyt Finansowy

Audyt Finansowy Warszawa

W jakim celu wykonywany jest audyt finansowy?

Audyt polega na weryfikacji poprawności zarządzania z punktu widzenia danych finansowych czyli badaniu sprawozdania finansowego w szerokim aspekcie a mianowicie zrozumieniu potrzeb Klienta, znajomości branży oraz celów biznesowych Klienta i ocena wyniku finansowego. Zalecany jest każdej firmie której zależy na analizie działalności oraz przedstawieniu rekomendacji zmian, ku zwiększenia efektywności działania, wskazując mocne i słabe strony organizacji.

Audyt poprawia wiarygodność firmy, buduje także jej reputację wśród partnerów biznesowych.

Z audytu finansowego korzystają firmy, które stawiają na rozwój, dynamicznie rozwijające się, które chcą utrzymać stabilny wzrost na rynku. Firmy zlecają audyt, w momencie gdy zależy im na zewnętrznej ocenie profesjonalistów, co pozwoli im ocenić kondycję firmy, kontynuować działalność bądź zastosować wskazane zmiany ku jej polepszeniu.

Jesteśmy podmiotem wyspecjalizowanym w świadczeniu usług badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości. Obsługujemy polskie podmioty gospodarcze, jak również podmioty należące do międzynarodowych grup kapitałowych.

Dla kogo audyty finansowe?

Naszymi klientami są podmioty reprezentujące sektor branży produkcyjnej, maszynowej, handlowej i usługowej, spożywczej,  energetyki, branży edukacyjnej oraz podmioty świadczące usługi innego rodzaju, w tym także jednostki zainteresowania publicznego (podmioty notowane na giełdzie oraz świadczące usługi finansowe).

Obowiązkowemu badaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości) podlegają jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe następujących jednostek:

 1. banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, oddziałów banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, zakładów reasekuracji, głównych oddziałów i oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów i oddziałów zakładów reasekuracji oraz oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 2. jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych,
 3. jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 4. krajowych instytucji płatniczych i instytucji pieniądza elektronicznego,
 5. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji,
 6. pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2,5 mln euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równo-wartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Także spółki przejmujące i nowo powstałe, sporządzane za rok, w którym nastąpiło połączenie, a także roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z MSR powinny podlegać audytowi finansowemu. Badaniu podlegają również roczne połączone sprawozdania finansowe funduszy inwestycyjnych z wydzielonymi subfunduszami oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy.

Poza jednostkami zobligowanymi przepisami ustawy rachunkowości do badania sprawozdań finansowych, każda inna jednostka może poddać audytowi sprawozdanie finansowe.

W jaki sposób audytujemy – etapy pracy

Przystępując do audytu finansowego stosujemy metody oparte na analizie i ocenie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz na przeprowadzaniu testów. Nasze techniki badania wypracowane zostały na podstawie sprawdzonych schematów, a przede wszystkim bogatych doświadczeń naszych biegłych rewidentów, zdobytych w międzynarodowych korporacjach. Zapewniamy Klientom bezpośredni kontakt z biegłym rewidentem odpowiedzialnym za realizowany projekt co tworzy wartość dodaną do oferowanej usługi, ale przede wszystkim tworzy partnerstwo z władzami spółek.

Przeprowadzany przez nas audyt finansowy realizowany jest przez wykwalifikowany zespół doświadczonych ekspertów, wśród których znajdują się biegli rewidenci oraz ich asystenci wspierani wiedzą i doświadczeniem zespołów doradców, prawników i specjalistów rachunkowości. Ich obecność oraz uczestnictwo w badaniu jest dla nas standardem, dzięki któremu jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu najwyższą jakość realizowanego audytu finansowego. Zespół odpowiada za przebieg całego procesu badania, bez względu na wielkość firmy.

Planowanie badania
Na pierwszym etapie spotykamy się z osobami decyzyjnymi oraz odpowiedzialnymi za dział finansowy w firmie by poznać organizację. Na bazie tych rozmów ustalany jest plan i strategia audytu.

Badanie wstępne
Rozpoczynamy od dogłębnego poznania i zrozumienia jednostki, jego zasad funkcjonowania. Analizujemy funkcjonowanie kontroli wewnętrznej wraz z rozpoznaniem procedur ze środowiskiem zewnętrznym firmy.

Badanie zasadnicze
Przeprowadzone zostają testy kontroli wewnętrznej, przechodzimy do procedur analitycznych opierając się na wybranych przez biegłego rewidenta próbach. Szczegółowym testom podlegają dokumenty źródłowe, uzgadniane są pozycje wraz dokumentowaniem zdarzeń.

Zakończenie badania
Opracowywana jest ostateczna wersja sprawozdania, przygotowywane sprawozdanie z badania, przeprowadzana weryfikacja czyli kontrola jakości, a po jej pozytywnej ocenie, wydawana opinia z badania.

Dlaczego dokładność audytu finansowego jest tak ważna?

Firmy definiowane są przez wyniki i sprawozdania finansowe, które są pierwszym elementem oceny przez partnerów biznesowych czy inwestorów. Dlatego weryfikacja danych finansowych spółki jest tak ważna. Rzetelność, wiedza i dokładność podczas audytu są kluczowymi składowymi, by wyłapać ewentualne nieprawidłowości i zapobiec im w przyszłości.

Co nas wyróżnia spośród innych firm:

 • dwie dekady doświadczenia,
 • czołowa pozycja na rynku wśród polskich firm audytorskich,
 • stabilna kadra o najwyższych standardach,
 • wsparcie doradców,
 • szeroki zakres usług poświadczających,
 • pakiet usług dodatkowych, w cenie za badanie sprawozdania finansowego, mający na celu doskonalenie zawodowe własnych służb finansowo-księgowych.

W celu  opracowania dedykowanej Państwu oferty wraz z ceną wybranej usługi prosimy o kontakt telefoniczny, fax , e-mail oraz przesłanie wypełnionej karty informacyjnej:

 Formularz_Badanie skonsolidowane (*pdf)

Formularz_Badanie sprawozdania (*pdf)


Sprawdź: GRUPA Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

ispaudyt
isp
kancelprawna
misp1
skarbiec
biblio
serwisdor