Przeglądy Ograniczone

 

ISP – Audyt oferuje usługę przeglądu sprawozdania finansowego (limited review). Celem przeglądu jest stwierdzenie przez biegłego rewidenta:

  • czy jednostka powinna dokonać koniecznych zmian w księgach/sprawozdaniu, aby przedstawić jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy rzetelnie, prawidłowo i jasno,
  • czy jednostka powinna dokonać zmian w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej i systemie rachunkowości, tak aby zminimalizować ryzyko niewłaściwego funkcjonowania tego systemu.

Dokonując przeglądu, biegły rewident uzyskuje informacje na temat działalności gospodarczej jednostki, jej systemu kontroli wewnętrznej i rachunkowości, systemu funkcjonowania działalności operacyjnej, rodzajach posiadanych aktywów, zobowiązań, kapitałów oraz przychodów i kosztów – które są przedmiotem przeglądu.

Efektem przeglądu jest raport skierowany do zarządu badanej jednostki lub organu nadzoru.

W raporcie biegły rewident zwraca uwagę na:

  • ewentualne nieprawidłowości,
  • stwierdza, że dokonany przegląd sprawozdania finansowego nie ujawnił niczego, co wskazywałoby na istotne zakłócenia w funkcjonowaniu systemu kontroli wewnętrznej,
  • istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w świetle zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w innych przepisach w sprawie 
  • sprawozdań finansowych obowiązujących jednostkę.

Kontakt:

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240 /
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

 

Badanie sprawozdań finansowych

Stanisław Michrowski
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident
nr dyplomu 10257

22 517 30 70 /
602 708 707

stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl