Opracowanie polityki rachunkowości

ISP – Audyt Sp. z o.o. świadczy kompleksową usługę opracowania zakładowych zasad (polityki) rachunkowości jednostki dostosowanych do specyfiki jednostki (profil działalności, potrzeby informacyjne, wymogi grupowe itp.).

Proponowane opracowanie polityki rachunkowości w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości. bądź o przepisy MSSF obejmuje następujące kroki:

• tworzenie wykazu kont syntetycznych oraz analitycznych dostosowanych do specyfiki prowadzonej działalności wraz z zasadami ich stosowania,
• tworzenie zasad wyceny aktywów i pasywów, w tym rezerw i zasad aktualizacji aktywów,
• tworzenie zasad ewidencji szczegółowej rzeczowych składników majątku obrotowego (w zakresie pozostawionym do wyboru przez ustawodawcę),
• zasady ewidencji, rozliczania i kalkulacji kosztów w zakresie rozwiązań przewidzianych ustawą o rachunkowości,
• ustalenie wariantu rachunku zysków i strat najodpowiedniejszego dla prowadzonego rodzaju działalności,
• zaproponowanie wzoru elementów sprawozdania finansowego,
• dostosowywanie obowiązującej polityki rachunkowości do zmian w przepisach dotyczących rachunkowosci oraz zmian profilu działalności firmy, a także aktualnych wymagań (np. zarządczych) stawianych sprawozdawczości.