Usługi poświadczające

Celem usług poświadczających biegłych rewidentów jest zwiększenie wiarygodności informacji dotyczących danego zagadnienia dzięki ocenie, czy dane zagadnienie jest – we wszystkich istotnych aspektach – zgodne z właściwymi kryteriami, a tym samym zwiększenie prawdopodobieństwa, że informacje te zaspokoją oczekiwania odbiorcy tych danych.

ISP – Audyt oferuje następujące usługi poświadczające:

1. badanie rachunkowości oraz działalności spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi,
3. badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki,
4. badanie dokonywane przy zakładaniu spółki akcyjnej i podwyższeniu kapitału zakładowego,
5. badania sprawozdań założycieli spółek komandytowo-akcyjnych,
6. badania sprawozdania zarządu w związku z zamiarem nabycia przez spółkę akcyjną mienia od założyciela lub akcjonariusza,
7. wycena akcji spółek do oferty publicznej,
8. badanie planów przekształcania spółek,
9. badanie planu połączenia spółek kapitałowych,
10. badanie planu podziału spółek,
11. badanie informacji finansowych partii politycznych o otrzymanych subwencjach oraz o poniesionych z subwencji wydatkach,
12. usługi związane z Pierwszą Publiczną Ofertą (IPO), m.in.:

 • badanie historycznych danych finansowych wykazanych w jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wraz z wydaniem opinii na temat ich porównywalności,
• badanie prognoz finansowych i ich założeń, wraz z wydaniem opinii co do wiarygodności dokonanych szacunków,
• badanie danych finansowych pro forma.

 13. sprawdzenie realizacji obowiązku wynikającego z art. 178 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r., poz 1393, zwanej dalej „Prawo lotnicze”) dotyczącego prowadzenia odrębnej rachunkowości w zakresie działalności obsługi naziemnej