Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 

Księga przychodów i rozchodów czy księgi rachunkowe? 

Księga przychodów i rozchodów jest najpopularniejszą formą ewidencji księgowej, mającą na celu rejestrowanie wszystkich zdarzeń gospodarczych w obrębie przedsiębiorstwa. Istotą KPiR jest przede wszystkim terminowe i rzetelne ewidencjonowanie przychodów firmy oraz ponoszonych przez nią wydatków – związanych zarówno  z nabyciem towarów i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności, jak  i wynagrodzeniami pracowniczymi. W księdze należy również uwzględnić ewentualne koszty prac badawczo-rozwojowych danego przedsiębiorstwa. Szczegółowe regulacje dotyczące księgi przychodów i rozchodów dyktuje Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów korzystają podmioty objęte podatkiem od osób fizycznych na zasadach ogólnych bądź też podatkiem liniowym, których przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył 2 mln euro (równowartości tej kwoty w walucie polskiej). Z tej formy ewidencji księgowej mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i spółki jawne lub cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie, spełniające powyższy warunek. Przekroczenie wspomnianego limitu nakłada obowiązek prowadzenia pełnej księgowości (ksiąg rachunkowych), zgodnie z  Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

Przez prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów rozumiemy:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów:

 1. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.
 2. Kompleksowe doradztwo związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą.
 3. Udział w ewentualnym postępowaniach podatkowych lub skarbowych.
 4. Raportowanie wyników działalności firmy.
 5. Nadzorowanie wysokości i terminów wpłat zobowiązań podatkowych.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów obejmować będzie w szczególności:

 1. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług.
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz przygotowanie planu ich amortyzacji.
 4. Sporządzanie deklaracji.

Kompleksowe doradztwo związane z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą:

 1. Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym,
 2. Doradztwo podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 3. Udzielanie wyjaśnień w kwestiach podatkowych powiązanych z prowadzonymi księgami oraz składanie ustnych wyjaśnień w postępowaniu kontrolnym dotyczącym okresu prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Udział w ewentualnym postępowaniach podatkowych lub skarbowych.

 1. Gwarantujemy Państwu udział w postępowaniach podatkowych i skarbowych, toczących się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, przez okres trwania umowy o prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 2. Zapewniamy Państwu bezpośredni kontakt z organami podatkowymi powiązany z przygotowaniem odpowiednich pism wyjaśniających.

Raportowanie wyników działalności firmy:

 1. Przygotowywanie raportów, według Państwa wymagań i w określonych przez Państwa terminach,
 2. Raportowanie wyników firmy do banku,
 3. Uzyskiwanie /miesięcznie/ zaświadczeń z ZUS, US oraz aktualnych odpisów z KRS.

Kontakt:

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240  
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl

Departament Obsługi Finansowo-Księgowej

Urszula Miedzińska
Kierownictwo Departamentu
Certyfikat Księgowy nr 34886/2009

+48 22 517 30 70 

504 403 087

urszula.miedzinska@isp-modzelewski.pl