Audyt wynagrodzeń dla spółek giełdowych

Od roku 2021 wchodzi w życie nowy przepis, w oparciu o art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, wprowadzający obowiązek sporządzania rocznych sprawozdań o wynagrodzeniach.

Biegły rewident będzie dokonywał oceny w zakresie kompleksowego przeglądu wynagrodzeń, w tym świadczeń otrzymanych lub należnych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie to będzie obligatoryjnie podlegało ocenie biegłego rewidenta.

Pierwsze roczne sprawozdanie będzie sporządzone łącznie za lata 2019-2020 zaś jego ocena wykonana w 2021 roku.

Celem oceny przeprowadzanej przez biegłego rewidenta jest potwierdzenie, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wszystkie wymagane przez prawo elementy. Odpowiedzialność za merytoryczną poprawność informacji wskazanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach spoczywa jedynie na członkach rady nadzorczej spółki.

Zakres oceny obejmuje sprawdzenie:

a) wysokości całkowitego wynagrodzenia;
b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;
c) informacji na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
d) informacji o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680);
f) liczby przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz głównych warunków wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
g) informacji na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
h) informacji dotyczących odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa;
i) informacji dotyczącej lat obrotowych, za które rada nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach;
j) przestrzegania zapisów art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);
k) informacji o składnikach wynagrodzenia zawierających świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz najbliższych osób (małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu);
l) informacji o uchwale lub dyskusji walnego zgromadzenia opiniującej sprawozdania o wynagrodzeniach.

Istnieje możliwość przeprowadzenia Audytu wynagrodzeń przez firmę audytorską, która przeprowadza badanie sprawozdania finansowego, ale może go także przeprowadzić inna, niezależna firma audytorska. 

Kontakt:

Badanie sprawozdań finansowych

Stanisław Michrowski
Wiceprezes Zarządu / Biegły Rewident
nr dyplomu 10257

22 517 30 70 /
602 708 707

stanislaw.michrowski@isp-modzelewski.pl

 

Kierownik Działu Kadr