Nowa Tarcza PFR 2.0

 

Od początku 2021 roku rusza Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm.

 

Warunki uczestnictwa i przydziału wsparcia:

 • Przedsiębiorstwa działające w 38 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności;
 • Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro;
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku;
 • Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy);
 • Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika;
 • Wartość programu to 6,5 mld zł;
 • Okres wypłat subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju to 15 stycznia – 28 lutego;
 • Wnioski składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 18 bankach.

 

Branże PKD podlegające programowi oraz sposób ich weryfikacji

Weryfikacja na dzień: (i) 31 grudnia 2019 roku, (ii) 1 listopada 2020 r. oraz (iii) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD:

 • 49.39.Z     Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z     Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.81.Z     Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z     Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z     Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 56.21.Z      Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych;
 • 55.10.Z     Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z     Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
 • 56.10.A     Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B     Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z     Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z     Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.14.Z     Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 74.20.Z     Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z     Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A     Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z     Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B     Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A     Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B     Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C     Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z     Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z     Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z     Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 86.90.A     Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D     Działalność paramedyczna; 
 • 90.01.Z     Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
 • 90.02.Z     Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z     Działalność obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z     Działalność muzeów;
 • 93.11.Z     Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.13.Z     Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z     Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z     Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A     Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych; 
 • 93.29.B     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z     Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.04.Z     Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Z zastrzeżeniem, że lista działalności wykonywanych w ramach powyższych kodów PKD może każdorazowo ulec zmianie, rozszerzeniu lub zawężeniu, na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Ministrów.

Zasady wyliczania zatrudnienia

Warunkiem kwalifikacji do programu jest zatrudnienie, na dzień 31 grudnia 2019 r., – a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r., co najmniej 1 pracownika.
Przy czym na potrzeby ustalenia statusu Mikrofirma/MŚP przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej, przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:

 • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub 
 • współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.

Stan zatrudnienia na potrzeby ustalenia powyższych limitów badany będzie na dzień 30 września 2020 r.

Spadek obrotów gospodarczych jako warunek wejścia do Programu

W przypadku ubiegania się o subwencję finansową będzie wymagane złożenie pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego, z wyprzedzeniem umożliwiającym przeprocesowanie danych przez organ podatkowy i przekazanie danych do PFR (do 7 dni).

Dodatkowe warunki dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 1.0

Dla przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na 1 pracownika nie może być wyższa niż 72 000 PLN dla Mikrofirm    i 144 000 PLN dla MŚP.

Warunki umorzenia subwencji

Subwencja finansowa podlega całkowitemu umorzeniu pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków. Ewentualny zwrot subwencji finansowej lub jej części nastąpi po 31 października 2021 r. PFR zastrzega sobie prawo określenia w regulaminie Programu dokładnych zasad zwrotu subwencji finansowej oraz warunków umorzenia.

 • Utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 r. , rozumiane jako nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. W okresie od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2021 r. wobec Przedsiębiorcy nie może rozpocząć się likwidacja, upadłość lub restrukturyzacja.
 • Wyłącznie dla Mikrofirm: Utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 r. w porównaniu do 2020 r.
 • Wyłącznie dla MŚP: Rozliczenie nadwyżki udzielonej subwencji finansowej w terminie po 31 grudnia 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r., przy czym nie ma możliwości rekompensaty Kosztów Stałych przekraczających otrzymane wsparcie. 
 • Beneficjent wykazuje rzeczywiste Koszty Stałe na podstawie sprawozdań finansowych lub dokumentów księgowych za okres 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r.
 • Zakaz dokonywania jakichkolwiek płatności (w tym, w szczególności, odpraw, innych podobnego rodzaju świadczeń związanych z zakończeniem relacji prawnych pomiędzy Beneficjentem i pracownikiem, nagród, premii, udziału w zysku oraz innych świadczeń uznaniowo wypłacanych Pracownikowi przez Beneficjenta) na rzecz jakiejkolwiek osoby posiadającej status pracownika Beneficjenta z tytułu, lub w związku, z umową (w tym umową o pracę lub umową cywilnoprawną) łączącą taką osobę z Beneficjentem, której istnienie przesądza o jej statusie wspomnianym powyżej, poza wynagrodzeniem zasadniczym.
 • Zakaz transferu środków pochodzących z Programu, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, na rzecz właścicieli lub podmiotów powiązanych z Beneficjentem.
 • Zakaz przedpłacania kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 • Zakaz finansowania transakcji nabycia (przejęcia) w sposób bezpośredni lub pośredni, w części lub całości, innego podmiotu, lub dokonywania transakcji, których celem jest, pośrednio lub bezpośrednio, takie nabycie lub przejęcie (zakaz akwizycji).

Zasady programu przedstawione powyżej mają wyłącznie charakter informacyjny, a szczegółowa treść praw i obowiązków beneficjentów zostanie określona w umowie subwencji finansowej oraz regulaminie udzielania subwencji.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

 

Dział Marketingu

Magdalena Mikorska
Manager ds. marketingu
i administracji / Kierownik Biura Zarządu

22 517 30 70 w. 240  
507 418 723

magdalena.mikorska@isp-modzelewski.pl