Energia elektryczna z ulgą w akcyzie

Twoja Firma Zasługuje na Oszczędności! Sprawdź, jak skorzystać na zwolnieniu z części opłat za prąd

Zgodnie z art. 31d. ustawy o podatku akcyzowym ustawodawca pozwala zakładom energochłonnym skorzystać ze zwolnienie od akcyzy, jest ono realizowanego poprzez zwrot części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystanej przez ten zakład.

Zwrot podatku akcyzowego jest dokonywany na wniosek podmiotu.

Program kierowany będzie do podmiotów, które:

  • wykonują działalność gospodarczą oznaczoną następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD): 0510, 0729, 0811, 0891, 0893, 0899, 1032, 1039, 1041, 1062, 1104, 1106, 1310, 1320, 1394, 1395, 1411, 1610, 1621, 1711, 1712, 1722, 1920, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2060, 2110, 2221, 2222, 2311, 2312, 2313, 2314, 2319, 2320, 2331, 2342, 2343, 2349, 2399, 2410, 2420, 2431, 2432, 2434, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2720, 3299, 2011, 2332, 2351, 2352, 2451, 2452, 2453, 2454, 2611, 2680 lub 3832,
  • prowadzą księgi rachunkowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
  • nie korzystają w stosunku do tej energii elektrycznej ze zwolnienia od akcyzy, o którym mowa w art. 30 ust. 7a ustawy o podatku akcyzowym,
  • posiadają udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składany jest wniosek w wysokości 3%.

Termin:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowany należy złożyć za okres roku podatkowego, w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w programach pomocowych, jesteśmy w stanie zagwarantować sprawną weryfikację danych przez niezależnego biegłego rewidenta. Pozwoli to dać racjonalną pewność w zakresie prawidłowości prezentowanych we wnioskach informacji. 

Kalkulacja zwrotu akcyzy

Kwota zwróconego podatku akcyzowego zależna jest od udziału kosztów w produkcji sprzedanej, od ogłoszonego przeliczeniowego kursu euro oraz od całkowitego zużycia energii elektrycznej w zakładzie energochłonnym. Częściowy zwrot akcyzy udzielony podatnikowi należy ustalić ostatecznie na podstawie:

  • współczynnika energochłonności zakładu,
  • kursu euro w stosunku do złotego, obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok, w którym rozpoczął się rok podatkowy, za który składany jest wniosek o częściowy zwrot akcyzy,
  • łącznego zużycia energii elektrycznej wyrażonej w megawatogodzinach (MWh) w roku podatkowym w danym zakładzie produkcyjnym. Wzór na kwotę zwrotu określa ustawa.

Kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy oblicza się według następującego wzoru:

Zwrot akcyzy jest dokonywany po zakończeniu roku podatkowego, a nie kalendarzowego. W sytuacji, gdy rok podatkowy danego podmiotu nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do wyliczenia progu energochłonności oraz kursu euro przyjmuje się ilości i wartości oddzielnie dla każdego roku kalendarzowego, a potem proporcjonalnie przyporządkowuje się do zwrotu za poszczególne lata podatkowe (art. 31d ust. 4 ustawy).

 

Twoje Koszty Energetyczne Mogą Być Mniejsze Dzięki Naszej  Usłudze i Rządowym Środkom!

 

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o częściowy zwrot akcyzy, zgodnie z art. 31d ust. 7 ustawy powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub jego siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;

3) numer wnioskodawcy w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) numer identyfikacyjny REGON wnioskodawcy;

5) określenie kwoty zwracanej częściowo akcyzy, o zwrot której ubiega się wnioskodawca;

6) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot kwoty zwracanej częściowo akcyzy;

7) określenie roku podatkowego, za który składany jest wniosek;

8) oświadczenie wnioskodawcy o:

a) wykonywaniu działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z podaniem kodu 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),

b) prowadzeniu ksiąg rachunkowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Do wniosku należy dołączyć: 

  • dokumenty na podstawie których określono koszty wykorzystywanej energii elektrycznej przy obliczaniu kwoty zwracanej częściowo akcyzy,
  • opinię biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia udziału kosztów wykorzystywanej energii elektrycznej w wartości produkcji sprzedanej w roku podatkowym, za który składa się wniosek.
Wniosek należy złożyć do naczelnika urzędu skarbowego, któremu została złożona deklaracja podatkowa w zakresie akcyzy.

 

Skontaktuj się z nami aby uzyskać ofertę:

Malwina Jędrzejewska |  Koordynator ds. Marketingu

email: malwina.jedrzejewska@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 70