Baza wiedzy

  I. Kwarantanna lub izolacja domowa Kiedy pracownik zostaje objęty kwarantanną lub izolacją domową? Pracownik, w sytuacjach wskazanych w przepisach, objęty jest obowiązkową kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych. ⦁ Obowiązkową kwarantannę objęty jest pracownik po przekroczeniu granicy państwowej (są liczne wyjątki). ⦁ Obowiązkową kwarantanną w warunkach domowych objęty jest pracownik podejrzany o zakażenie wirusem…
przeczytaj więcej
  Zamiast wstępu Zakończył się wydłużony trwającą pandemią gorący okres zatwierdzania i publikacji sprawozdań finansowych za miniony rok. Jednostki ledwie zamknęły rok 2019 a już czas pomyśleć o zamykaniu roku 2020. Końcówka roku to dobry moment na kluczowe decyzje w firmie. Wiele firm decyduje się na outsourcing księgowości i kadr. Podejmujące decyzję powierzenia prowadzenia ksiąg…
przeczytaj więcej
W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej(dalej: TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie C-335/19 dotyczącej kryteriów ulgi na złe długi w VAT. TSUE uznał, że przepisy ustawy o VAT przewidujące szereg wyłączeń z możliwości zastosowania ulgi na złe długi są niezgodne ze wspólnotowymi regulacjami. Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co…
przeczytaj więcej
Z początkiem 2021 r. do ustawy o VAT mają zostać wprowadzone zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Nowelizacja ma na celu likwidację wątpliwości interpretacyjnych. Split payment – dla kogo obowiązkowy, a dla kogo dobrowolny? W pierwszej kolejności w ustawie o VAT doprecyzowane zostaną przepisy odnoszące się do kwoty, od której mechanizm podzielonej…
przeczytaj więcej
Z dniem 1 października 2020 r. nowy plik JPK – wspólny dla deklaracji i ewidencji VAT – zastąpi dotychczas składane informacje o prowadzonej ewidencji w formie JPK_VAT(3) oraz deklaracje VAT-7/VAT-7K. Podatników będą obowiązywać dwa warianty: JPK_V7M (dla deklaracji składanych za okresy miesięczne) albo JPK_V7K (dla deklaracji składanych za okresy kwartalne). Powyższe zmiany dotyczą wszystkich podatników…
przeczytaj więcej
  Sprawozdanie finansowe jednostki poza oczywistymi elementami, którymi są bilans, rachunek zysków i strat, oraz informacja dodatkowa (obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia) zawiera również: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; rachunek przepływów pieniężnych; (dotyczy jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega corocznemu badaniu). Jeżeli obowiązek sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych przepisów…
przeczytaj więcej
  Zgodnie z art. 35 d ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości Spółka musi tworzyć rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania. Rezerwy należy tworzyć w sytuacji gdy możliwe jest wiarygodne ustalenie kwoty ewentualnego zobowiązania. Kierownik jednostki decyduje o utworzeniu rezerwy kierując się profesjonalnym osądem. Tworząc rezerwę musi dokładnie przeanalizować sytuację…
przeczytaj więcej
  Zgodnie z kodeksem cywilnym art. 659-679 przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do użytkowania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, natomiast umowa dzierżawy jest określona w art. 693-709 KC i zgodnie z umową dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do użytkowania i pobierania…
przeczytaj więcej
  Zgodnie z ustawą o rachunkowości środki trwałe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, przy zachowaniu zasady ostrożności. Zasada ostrożności nakazuje aktualizację wartości w jakiej są…
przeczytaj więcej
Prezentacja w bilansie, wycena i badanie   Inwestycjami długoterminowymi w bilansie spółki są głównie papiery wartościowe (udziały i akcje) oraz nieruchomości inwestycyjne. Inwestycje długoterminowe mają przynieść jednostce korzyści w postaci wzrostu wartości inwestycji, dywidendy lub przychodów z najmu nieruchomości.   Wycena i prezentacja Wycenę inwestycji długoterminowych reguluje art. 28 ust 1 pkt 1) oraz 1a)…
przeczytaj więcej