Audyt podatkowy

Rzetelne prowadzenie ewidencji podatkowej firmy, jak również nienaganne deklaracje

i rozliczenia podatkowe stanowią w świetle prawa obowiązek każdego podmiotu gospodarczego. Wykrycie w tym zakresie ewentualnych, często nieświadomie popełnionych błędów i nieprawidłowości może skutkować na etapie kontroli instytucji państwowych nałożeniem na przedsiębiorcę poważnych kar finansowych. Negatywnym konsekwencjom można jednak zapobiec, decydując się na przeprowadzenie zewnętrznego audytu podatkowego w obrębie przedsiębiorstwa. To wnikliwe  badanie, wykonane przez doradcę podatkowego pozwoli uzyskać obiektywną informację o przestrzeganiu przez firmę procedur związanych z przepisami podatkowymi i ewentualnych zagrożeniach oraz obszarach ryzyka w wymiarze podatkowym.

Celowość audytu

Audyt podatkowy polega na weryfikacji dokumentów podatkowych i finansowych firmy (przede wszystkim ksiąg handlowych) pod względem prawidłowości klasyfikacji zdarzeń gospodarczych w aspekcie obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Przedmiot szczegółowej analizy stanowią m.in. rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług,  podatku dochodowego i od czynności cywilnoprawnych. Wykrycie ewentualnych nieprawidłowości umożliwia podmiotowi gospodarczemu podjęcie działań korekcyjnych i uniknięcie sankcji skarbowych.

Profesjonalnie przeprowadzony audyt:

 • dostarcza informacji o ewentualnych nieprawidłowościach w księgach podatkowych firmy, a w konsekwencji umożliwia ich szybkie skorygowanie;
 • pokazuje poprawne procedury związane z rozliczeniami podatkowymi;
 • weryfikuje informacje związane ze stanem finansowym podmiotu gospodarczego;
 • uwypukla słabe i mocne strony zastanego w firmie systemu rozliczeń i pokazuje, jak zoptymalizować procedury w tym zakresie;
 • podnosi poziom bezpieczeństwa finansowego podmiotu gospodarczego przez zminimalizowanie ryzyka naruszenia lub złamania przez niego prawa podatkowego. Oddala tym samym ryzyko poniesienia konsekwencji w postaci sankcji finansowych lub pociągnięcia osób zarządzających firmą do odpowiedzialności karnej.

Przebieg audytu podatkowego

Rzetelny audyt podatkowy warto powierzyć zewnętrznemu zespołowi ekspertów najwyższej klasy. Doradcy podatkowi, mogący pochwalić się wieloletnim doświadczeniem
w zakresie prawa podatkowego i finansów, analizują dokumentację podatkową firmy, uzyskując w ten sposób pełną informację o stanie faktycznym rozliczeń podatkowych podmiotu gospodarczego. Ich pracę wieńczy przygotowanie oceny zastanej sytuacji finansowej w obrębie przedsiębiorstwa i stworzenie szczegółowych zaleceń, pozwalających wyeliminować powstałe błędy.

 

Etapowość procesu audytu

 • Audyt księgowy rozpoczyna wnikliwy wywiad z klientem, podczas którego pozyskiwane są informacje na temat jego oczekiwań względem badania i zakresu planowanych prac. Ustalenie szczegółów procesu audytu wiąże się z przedstawieniem wyceny usług ISP-Audyt i ? po jej akceptacji ? z podpisaniem stosownej umowy współpracy.
 • Kolejny etap stanowi dostarczenie przez klienta dokumentów wskazanych przez doradców Instytutu, którzy przystępują następnie do ich wnikliwej analizy.
 • Po zbadaniu dokumentacji oraz ewentualnych konsultacjach z klientem eksperci ISP-Audyt przygotowują kompleksowy raport oceniający zgodność prowadzonych przez podmiot rozliczeń podatkowych z obowiązującymi przepisami prawa. Raport stanowi również formę oceny dotychczasowej polityki podatkowej klienta i zawiera zalecenia, które pozwolą ją zoptymalizować.
 • Końcowym etapem jest omówienie raportu z klientem. Co ważne, eksperci
  ISP-Audyt pozostają do dyspozycji podmiotu w ramach obsługi poaudytowej.

Powierzenie wykonania audytu podatkowego ISP-Audyt jest tożsame ze współpracą
z ekspertami. Nad wszystkimi pracami nadzór merytoryczny sprawuje doradca podatkowy
i radca prawny ? prof. dr hab. Witold Modzelewski.

ISP-Audyt przeprowadza również profesjonalne audyty księgowe, kadrowo-płacowe, a także badania związane z realizacją projektów
z funduszy unijnych. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają doradcy ISP-Audyt ? zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub wizyty w siedzibie firmy.