Baza wiedzy

  Na jakie czynniki zwracać uwagę przy podejmowaniu decyzji o przejściu na zewnętrzną obsługę księgowo-finansową (czyli Outsourcing księgowości)? Skuteczne zarządzanie firmą, bez względu na jej wielkość i uwarunkowania finansowe oraz skalę działania wymaga umiejętnego delegowania obowiązków: czy to wewnątrz przedsiębiorstwa, czy w odniesieniu do współpracy z innymi podmiotami. Jedną z form przekazania określonych działań i…
przeczytaj więcej
  W dniu 15 maja br. zostały ogłoszone założenia „Polskiego Ładu”, określanego jako kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii. Istotna część zmian ma dotyczyć przepisów podatkowych.   Zmiany dotyczące PIT: Podniesienie kwoty wolnej od podatku do wysokości 30 000 zł (obecnie dla   większości podatników wynosi ona 3 091 zł). Kwota wolna ma mieć zastosowanie do wszystkich…
przeczytaj więcej
  W ramach obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 r. nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzono obowiązek sporządzania tzw. strategii podatkowej. Zgodnie z ustawą do przygotowywania i upubliczniania informacji dotyczącej realizowanej strategii podatkowej są zobowiązane następujące podmioty: podatnicy o przychodach w roku podatkowym powyżej 50 mln EUR; podatkowe grupy kapitałowe (bez względu…
przeczytaj więcej
  Sprawozdania finansowe Dla większości jednostek – w tym dla jednostek z sektora prywatnego – przedłużono o 3 miesiące wynikające z ustawy o rachunkowości terminy: zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdania finansowego, zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z powyższym, jednostki, w których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu, mogą sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 r. do końca…
przeczytaj więcej
  Organizacje pozarządowe (NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, zwane są również „trzecim sektorem”   Najpopularniejsze formy organizacji pozarządowych to stowarzyszenia i fundacje.   Ustawa Prawo o stowarzyszeniach rozróżnia dwa rodzaje stowarzyszeń, tzw. stowarzyszenia „rejestrowe” i stowarzyszenia zwykłe. O stowarzyszeniach…
przeczytaj więcej
W związku z COVID-19 jednostki, w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, otrzymały wsparcie w postaci szeregu działań osłonowych. W grudniu ubiegłego roku na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczące Sprawozdania Finansowego w czasie pandemii COVID-19 gdzie zostały poruszone ważne dla osób odpowiedzialnych za sprawozdania finansowe tematy miedzy innymi dotyczący ujęcie w księgach…
przeczytaj więcej
W związku z COVID-19 jednostki, w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, otrzymały wsparcie w postaci szeregu działań osłonowych. W grudniu ubiegłego roku na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczące Sprawozdania Finansowego w czasie pandemii COVID-19 gdzie zostały poruszone ważne dla osób odpowiedzialnych za sprawozdania finansowe tematy miedzy innymi dotyczący ujęcie w księgach…
przeczytaj więcej
  Notka prawna w sprawie zmian w Kodeksie pracy polegających na wprowadzeniu do niego nowych wykroczeń zagrożonych grzywną od 1500 zł do 45 000 zł   W dniu 1 grudnia 2020 r. wszedł w życie art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U.…
przeczytaj więcej
  Wartość nowego środka trwałego nie jest ujmowane bezpośrednio w koszty. Jego wartość jest rozłożona w czasie zgodnie z ustaloną metodą oraz stawką. Amortyzacja została ujęta zarówno w prawie podatkowym jak też w ustawie o rachunkowości. Podstawowe zasady amortyzacji odnośnie prawa podatkowego regulują art. 22a-22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16a-16m…
przeczytaj więcej
  I. Kwarantanna lub izolacja domowa Kiedy pracownik zostaje objęty kwarantanną lub izolacją domową? Pracownik, w sytuacjach wskazanych w przepisach, objęty jest obowiązkową kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych. ⦁ Obowiązkową kwarantannę objęty jest pracownik po przekroczeniu granicy państwowej (są liczne wyjątki). ⦁ Obowiązkową kwarantanną w warunkach domowych objęty jest pracownik podejrzany o zakażenie wirusem…
przeczytaj więcej