Baza wiedzy

  Sprawozdania finansowe Dla większości jednostek – w tym dla jednostek z sektora prywatnego – przedłużono o 3 miesiące wynikające z ustawy o rachunkowości terminy: zamknięcia ksiąg rachunkowych, sporządzenia sprawozdania finansowego, zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z powyższym, jednostki, w których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu, mogą sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 r. do końca…
przeczytaj więcej
  Organizacje pozarządowe (NGO) to wszystkie podmioty, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, zwane są również „trzecim sektorem”   Najpopularniejsze formy organizacji pozarządowych to stowarzyszenia i fundacje.   Ustawa Prawo o stowarzyszeniach rozróżnia dwa rodzaje stowarzyszeń, tzw. stowarzyszenia „rejestrowe” i stowarzyszenia zwykłe. O stowarzyszeniach…
przeczytaj więcej
W związku z COVID-19 jednostki, w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, otrzymały wsparcie w postaci szeregu działań osłonowych. W grudniu ubiegłego roku na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczące Sprawozdania Finansowego w czasie pandemii COVID-19 gdzie zostały poruszone ważne dla osób odpowiedzialnych za sprawozdania finansowe tematy miedzy innymi dotyczący ujęcie w księgach…
przeczytaj więcej
W związku z COVID-19 jednostki, w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, otrzymały wsparcie w postaci szeregu działań osłonowych. W grudniu ubiegłego roku na stronie Ministerstwa Finansów zostały opublikowane Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczące Sprawozdania Finansowego w czasie pandemii COVID-19 gdzie zostały poruszone ważne dla osób odpowiedzialnych za sprawozdania finansowe tematy miedzy innymi dotyczący ujęcie w księgach…
przeczytaj więcej
  Notka prawna w sprawie zmian w Kodeksie pracy polegających na wprowadzeniu do niego nowych wykroczeń zagrożonych grzywną od 1500 zł do 45 000 zł   W dniu 1 grudnia 2020 r. wszedł w życie art. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U.…
przeczytaj więcej
  Wartość nowego środka trwałego nie jest ujmowane bezpośrednio w koszty. Jego wartość jest rozłożona w czasie zgodnie z ustaloną metodą oraz stawką. Amortyzacja została ujęta zarówno w prawie podatkowym jak też w ustawie o rachunkowości. Podstawowe zasady amortyzacji odnośnie prawa podatkowego regulują art. 22a-22n ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 16a-16m…
przeczytaj więcej
  I. Kwarantanna lub izolacja domowa Kiedy pracownik zostaje objęty kwarantanną lub izolacją domową? Pracownik, w sytuacjach wskazanych w przepisach, objęty jest obowiązkową kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych. ⦁ Obowiązkową kwarantannę objęty jest pracownik po przekroczeniu granicy państwowej (są liczne wyjątki). ⦁ Obowiązkową kwarantanną w warunkach domowych objęty jest pracownik podejrzany o zakażenie wirusem…
przeczytaj więcej
  Zamiast wstępu Zakończył się wydłużony trwającą pandemią gorący okres zatwierdzania i publikacji sprawozdań finansowych za miniony rok. Jednostki ledwie zamknęły rok 2019 a już czas pomyśleć o zamykaniu roku 2020. Końcówka roku to dobry moment na kluczowe decyzje w firmie. Wiele firm decyduje się na outsourcing księgowości i kadr. Podejmujące decyzję powierzenia prowadzenia ksiąg…
przeczytaj więcej
W dniu 15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej(dalej: TSUE) wydał wyrok w polskiej sprawie C-335/19 dotyczącej kryteriów ulgi na złe długi w VAT. TSUE uznał, że przepisy ustawy o VAT przewidujące szereg wyłączeń z możliwości zastosowania ulgi na złe długi są niezgodne ze wspólnotowymi regulacjami. Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co…
przeczytaj więcej
Z początkiem 2021 r. do ustawy o VAT mają zostać wprowadzone zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Nowelizacja ma na celu likwidację wątpliwości interpretacyjnych. Split payment – dla kogo obowiązkowy, a dla kogo dobrowolny? W pierwszej kolejności w ustawie o VAT doprecyzowane zostaną przepisy odnoszące się do kwoty, od której mechanizm podzielonej…
przeczytaj więcej