Baza wiedzy

31 marca 2020 | Badanie sprawozdań finansowych – podstawowe informacje

Cele audytu sprawozdań finansowych Wskazując cel audytu finansowego należy sięgnąć do ustawy o biegłych rewidentach. Jest nim uwiarygodnienie danych finansowych organizacji, a ich wynikiem jest wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzających sytuację oraz wynik finansowy. Przede wszystkim zaś jest wsparciem w szacowaniu ryzyka w zakresie decyzji podejmowanych przez zarząd w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, jego rachunkowości i… View Article
przeczytaj więcej

31 marca 2020 | Outsourcing księgowości – na czym polega i jakie są jego zalety?

Skuteczne zarządzanie firmą wymaga umiejętnego delegowania obowiązków: czy to wewnątrz przedsiębiorstwa, czy w ramach współpracy z innymi podmiotami. Taką formą przekazania pewnych, określonych działań zewnętrznej jednostce jest outsourcing księgowości. Dzięki skorzystaniu ze wsparcia biura rachunkowego właściciel czy prezes firmy, a także podlegli mu pracownicy, zamiast na bieżącej obsłudze, mogą skoncentrować się na rozwoju biznesu. Zalety… View Article
przeczytaj więcej

30 marca 2020 | Projekt tzw. tarczy antykryzysowej – aktualizacja

  W ramach szerokiego pakietu rozwiązań wchodzących w skład tzw. tarczy antykryzysowej, MF opracowało nowe rozwiązania w zakresie przesunięcia kolejnych terminów istotnych dla przedsiębiorców, związanych ze złożeniem deklaracji podatkowych (PIT i CIT), czy też sprawozdań finansowych. Niebawem ma być również uchwalony projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem… View Article
przeczytaj więcej

28 lutego 2020 | Zwrot kosztów wyżywienia w podróży służbowej

  Należności z tytułu podróży służbowej w wysokości nieprzekraczającej stawek z rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. korzystają ze zwolnienia i nie są ani opodatkowane, ani oskładkowane. W przypadku, gdy wypłacona pracownikowi dieta przekracza wysokość stawek diet dla pracowników określonych w ww. rozporządzeniu, ze zwolnienia korzysta jedynie kwota ustalona w tym rozporządzeniu. Nadwyżka stanowi… View Article
przeczytaj więcej

28 lutego 2020 | Oznaczenie źródła przychodu w przypadku sprzedaży nieruchomości

  Prawidłowe przypisanie przychodu osiągniętego ze sprzedaży nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) do odpowiedniego źródła uzyskania bywa przedmiotem kontrowersji pomiędzy podatnikami a organami podatkowymi. Istotne dla ich rozstrzygnięcia jest zarówno to co jest przedmiotem zbycia, jak i okoliczności w jakich ono następuje.  NSA, w wyroku z 23 października 2019 r. (II FSK 3505/17) skonstatował, że jeśli… View Article
przeczytaj więcej

24 stycznia 2020 | Odliczanie VAT w sytuacji częściowej nierzetelności faktury

  W dniu 17 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. akt: I FSK 1872/19), w którym stwierdził, że w przypadku, gdy możliwe jest precyzyjne wyodrębnienie czynności faktycznie dokonanych (od czynności fikcyjnej) i przypisanie im konkretnych wartości, całkowita odmowa prawa do obniżenia podatku należnego z uwagi na stwierdzenie czynności fikcyjnej jest zbyt daleko… View Article
przeczytaj więcej

21 stycznia 2020 | Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów

  W dniu 3 stycznia 2020 Ministerstwo Finansów opublikowało informacje dotyczące wystawiania faktur do paragonów fiskalnych.  „Faktura uproszczona: nie musi zawierać danych nabywcy, a więc imienia i nazwiska lub nazwy oraz jego adresu, musi zawierać NIP nabywcy. Faktura uproszczona jest traktowana jak zwykła faktura, która zawiera pełne dane nabywcy. Podatnik może więc w szczególności skorzystać… View Article
przeczytaj więcej

1 lipca 2019 | Usługi niematerialne w kosztach podatkowych

Obowiązujące od początku 2018 roku zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ograniczają m.in. prawo zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi niematerialne (np. doradcze). Przepis art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., co do zasady, należy stosować od dnia 1 stycznia 2018 r.   Wyjątek… View Article
przeczytaj więcej

1 lipca 2019 | Wyrok NSA w sprawie kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych.

Aby twórca miał prawo zastosować 50 % kosztów uzyskania przychodów, zwanych dalej kup istotnym elementem jest fakt wyodrębnienia wynagrodzenia twórcy na część wynikającą z wykonywania obowiązków pracowniczych oraz tę która określa uposażenie związane z prawem autorskim.   NSA (sygn. akt I SA/Gd 1209/16)  orzekł, że dla zastosowania 50 % kup konieczne jest wyodrębnienia wynagrodzenia twórcy… View Article
przeczytaj więcej

1 lipca 2019 | Jak skorygować nieprawidłowo ustaloną wartość początkową środka trwałego?

Skoro odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej określonej zgodnie z art. 16g ustawy, to w opinii autora, w przypadku, gdy ta wartość została określona nieprawidłowo, skutki jej korekty należy rozpoznać wstecz.   Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków… View Article
przeczytaj więcej