Baza wiedzy

  Sprawozdanie finansowe jednostki poza oczywistymi elementami, którymi są bilans, rachunek zysków i strat, oraz informacja dodatkowa (obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia) zawiera również: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym; rachunek przepływów pieniężnych; (dotyczy jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega corocznemu badaniu).   Jeżeli obowiązek sporządzania wynika z ustawy lub odrębnych…
przeczytaj więcej
  Zgodnie z art. 35 d ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości Spółka musi tworzyć rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania. Rezerwy należy tworzyć w sytuacji gdy możliwe jest wiarygodne ustalenie kwoty ewentualnego zobowiązania. Kierownik jednostki decyduje o utworzeniu rezerwy kierując się profesjonalnym osądem. Tworząc rezerwę musi dokładnie przeanalizować sytuację…
przeczytaj więcej
  Zgodnie z kodeksem cywilnym art. 659-679 przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do użytkowania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz, natomiast umowa dzierżawy jest określona w art. 693-709 KC i zgodnie z umową dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do użytkowania i pobierania…
przeczytaj więcej
  Zgodnie z ustawą o rachunkowości środki trwałe wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, przy zachowaniu zasady ostrożności. Zasada ostrożności nakazuje aktualizację wartości w jakiej są…
przeczytaj więcej
Prezentacja w bilansie, wycena i badanie   Inwestycjami długoterminowymi w bilansie spółki są głównie papiery wartościowe (udziały i akcje) oraz nieruchomości inwestycyjne. Inwestycje długoterminowe mają przynieść jednostce korzyści w postaci wzrostu wartości inwestycji, dywidendy lub przychodów z najmu nieruchomości.   Wycena i prezentacja Wycenę inwestycji długoterminowych reguluje art. 28 ust 1 pkt 1) oraz 1a)…
przeczytaj więcej
  W załączonym materiale znajdą Państwo następujące informacje:   1. Zakres zastosowania stawek obniżonych oraz zmiana klasyfikacji statystycznych dla celów podatku od towarów i usług. 2. Procedura call of stock. 3. Dostawy łańcuchowe. 4. Import towarów rozliczany w deklaracji. 5. Zmiana warunków opodatkowania dostawy wewnątrzwspólnotowej stawką 0%. 6. Nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE. 7. Wykaz…
przeczytaj więcej
W związku z zamiarem wyboru towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) które będzie prowadzić pracownicze plany kapitałowe (PPK) w firmach przedstawiamy ekstrakt informacji dotyczących warunków oraz instytucji finansowych, które na dzień dzisiejszy oferują zarządzanie tymi środkami. Uważamy ze najważniejszymi aspektami na które należy zwrócić uwagę przy wyborze są renoma instytucji finansowej, doświadczenie w programach emerytalnych, ogólna wartość…
przeczytaj więcej
Co to jest CRBR? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego. Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie informacje w nim zawarte udostępniane są bezpłatnie. CRBR…
przeczytaj więcej
W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące.   O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z…
przeczytaj więcej
1. Terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz. 570) przedłużono termin określony…
przeczytaj więcej
1 2 3 34