Baza wiedzy

  W załączonym materiale znajdą Państwo następujące informacje:   1. Zakres zastosowania stawek obniżonych oraz zmiana klasyfikacji statystycznych dla celów podatku od towarów i usług. 2. Procedura call of stock. 3. Dostawy łańcuchowe. 4. Import towarów rozliczany w deklaracji. 5. Zmiana warunków opodatkowania dostawy wewnątrzwspólnotowej stawką 0%. 6. Nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE. 7. Wykaz…
przeczytaj więcej
W związku z zamiarem wyboru towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI) które będzie prowadzić pracownicze plany kapitałowe (PPK) w firmach przedstawiamy ekstrakt informacji dotyczących warunków oraz instytucji finansowych, które na dzień dzisiejszy oferują zarządzanie tymi środkami. Uważamy ze najważniejszymi aspektami na które należy zwrócić uwagę przy wyborze są renoma instytucji finansowej, doświadczenie w programach emerytalnych, ogólna wartość…
przeczytaj więcej
1. Co to jest CRBR? Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR) to publiczny rejestr prowadzony przez Ministra Finansów. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, czyli o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego. Rejestr jest jawny, ma formę elektroniczną, a wszystkie informacje w nim zawarte udostępniane są bezpłatnie.…
przeczytaj więcej
W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące.   O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z…
przeczytaj więcej
1. Terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. 2020 poz. 570) przedłużono termin określony…
przeczytaj więcej
W ramach tzw. tarczy antykryzysowej opublikowano w dniu 27 marca 2020 r. rozporządzenie Ministra Finansów, dotyczące zmian w terminach na złożenie deklaracji CIT-8. Ponadto, w dniu 31 marca 2020 r. opublikowano rozpo­rządzenie Ministra Finansów w sprawie odłożenia terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok. Oba rozporządzenia weszły w życie z dniem ogłoszenia. Jednakże najistotniejsze…
przeczytaj więcej
Ochrona miejsc pracy i dofinansowanie do wynagrodzeń Dla pracodawców, których obroty gospodarcze spadły w następstwie wystąpienia COVID-19, przewidziane zo­stało świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy oraz wypłata z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w sto­sunku pracy. Regulacje stosuje…
przeczytaj więcej
Cele audytu sprawozdań finansowych Wskazując cel audytu finansowego należy sięgnąć do ustawy o biegłych rewidentach. Jest nim uwiarygodnienie danych finansowych organizacji, a ich wynikiem jest wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzających sytuację oraz wynik finansowy. Przede wszystkim zaś jest wsparciem w szacowaniu ryzyka w zakresie decyzji podejmowanych przez zarząd w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, jego rachunkowości i…
przeczytaj więcej
  W ramach szerokiego pakietu rozwiązań wchodzących w skład tzw. tarczy antykryzysowej, MF opracowało nowe rozwiązania w zakresie przesunięcia kolejnych terminów istotnych dla przedsiębiorców, związanych ze złożeniem deklaracji podatkowych (PIT i CIT), czy też sprawozdań finansowych. Niebawem ma być również uchwalony projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem…
przeczytaj więcej
  Należności z tytułu podróży służbowej w wysokości nieprzekraczającej stawek z rozporządzenia z dnia 29 stycznia 2013 r. korzystają ze zwolnienia i nie są ani opodatkowane, ani oskładkowane. W przypadku, gdy wypłacona pracownikowi dieta przekracza wysokość stawek diet dla pracowników określonych w ww. rozporządzeniu, ze zwolnienia korzysta jedynie kwota ustalona w tym rozporządzeniu. Nadwyżka stanowi…
przeczytaj więcej