Doradztwo Podatkowe

small_isp_2016_253Usługi doradcze obejmują:

 • sprawowanie stałego nadzoru doradczego – sporządzanie konsultacji ustnych i pisemnych, bieżące rozwiązywanie problemów podatkowych dzięki możliwości zasięgnięcia w każdej chwili opinii ekspertów specjalizujących się w poszczególnych rodzajach podatków
 • sporządzanie opinii w sprawach prawnych, prawno-podatkowych, celnych, składek ZUS, opłat skarbowych i administracyjnych
 • sporządzanie opracowań dotyczących optymalizacji zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych, których przedmiotem jest przedstawienie najkorzystniejszego z punktu widzenia obciążeń podatkowych przeprowadzenia planowanych przez kontrahentów operacji gospodarczych (np. przekształcenia, łączenia i podziały podmiotów gospodarczych)

Obsługa postępowań podatkowych

Obsługa postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych obejmuje:

 • kompleksową pomoc prawną w zakresie sporządzania pism procesowych (wniosków, zastrzeżeń, odwołań) na wszystkich etapach postępowania przed organami kontroli skarbowej oraz organami podatkowymi, a także reprezentację przed powyższymi organami
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych, skarg kasacyjnych, a także innych niezbędnych pism procesowych w ramach postępowania sądowo-administracyjnego
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym sporządzania skarg konstytucyjnych

Audyty podatkowe

Jednym z rodzajów usług doradczych świadczonych przez Instytut Studiów Podatkowych są audyty podatkowe, stanowiące kompleksowe badanie prawidłowości określenia oraz rozliczenia kontrahenta z obowiązków i zobowiązań podatkowych we wszystkich tytułach podatkowych tj.:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych (funkcja płatnika)
 • podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatku od towarów i usług
 • podatku akcyzowym
 • podatku od czynności cywilnoprawnych
 • podatków lokalnych
 • zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • opłata skarbowa
 • inne należności pieniężne takie jak: opłata środowiskowa, abonament radiowo ? telewizyjny

Każdy wyżej wymieniony tytuł podatkowy jest przedmiotem, odrębnej, szczegółowej analizy z uwzględnieniem specyfiki działalności prowadzonej przez Kontrahenta.

Celem Audytu Podatkowego jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości w sferach objętych badaniem, zdiagnozowanie i minimalizowanie skutków finansowych błędnych działań, usunięcie nieprawidłowości w praktyce podatkowej Zamawiającego, wskazanie działań Zamawiającego mających na celu optymalizację obciążeń podatkowych, a przede wszystkim ich legalne ukształtowanie na możliwie najniższym poziomie. Efektem przeprowadzonego badania może być legalne uniknięcie sankcji karno – skarbowych oraz sankcji podatkowych.

 Audyty kontraktowe

W celu prawidłowego przygotowania się do corocznych zmian w zakresie prawa podatkowego, Grupa Instytut Studiów Podatkowych oferuje także usługę ? audyt kontraktowy ? będący pierwszym i jedynym w Polsce kompleksowym badaniem polegającym na:

 • analizie umów gospodarczych sprzedaży i zakupów dotyczących następnego roku
 • diagnozowaniu interesów firmy w zakresie współpracy z kontrahentami
 • zaproponowaniu rozwiązań zabezpieczających interes podatnika z perspektywy zmian prawa podatkowego wchodzących z życie w następnym roku podatkowym

Istotą audytu kontraktowego jest dokonanie szczegółowej analizy zawartych lub przyszłych kontraktów pod kątem dostosowania ich do zmian obciążeń podatkowych wraz z zaproponowaniem rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo podatkowe w następnym roku.

Audyty optymalizacyjne

Mający na celu:

 • optymalizację obciążeń podatkowych
 • legalne ukształtowanie zobowiązań podatkowych na możliwie najniższym poziomie

Audyt optymalizacyjny ma służyć także przedstawieniu najkorzystniejszego z punktu widzenia obciążeń podatkowych rozwiązania w zakresie przeprowadzenia planowanych przez kontrahentów operacji gospodarczych.

Audyty Systemu Finansowo ? Księgowego

Mający na celu:

 • weryfikację przyjętych procedur stosowanych w wykorzystywanym przez Podatnika systemie bądź pomoc przy wdrażaniu nowych systemów księgowo ? finansowych
 • zdiagnozowanie i minimalizacja skutków błędów programu księgowo ? finansowych mających wpływ na rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy
 • zbadanie prawidłowości wystawiania dokumentów sprzedaży i zakupu
 • udzielenie wytycznych w zakresie wykrytych nieprawidłowości

Wynikiem przeprowadzonego audytu systemu finansowo ? księgowego jest wydanie przez Instytut opinii o zgodności działania programu z prawem podatkowym.

isp_2016_12_2Grupa Instytut prof. W.Modzelewskiego świadczy również usługi w zakresie:

Działalność ekspercka

Procesy legislacyjne stanowią:

 • sporządzania ekspertyz dla Sejmu i Senatu RP, organów administracji publicznej oraz sądów
 • przygotowywania projektów aktów prawnych
 • opiniowania projektów aktów prawnych

 Ceny transferowe

Usługi w zakresie cen transferowych obejmują:

 • identyfikacja oraz analiza transakcji z podmiotami powiązanymi, określenie ryzyk podatkowych, w szczególności związanych ze sposobem oraz wysokością ustalania wynagrodzenia transakcyjnego
 • przygotowanie przy udziale Klienta polityki cen transferowych obejmującej w szczególności określenie zasad współpracy, metod ustalania cen transferowych, uzasadnienia przyjętych metod i zasad ustalania cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • opracowanie lub pomoc przy sporządzaniu dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych
 • weryfikację dokumentacji podatkowej sporządzonej przez Klienta w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi
 • obsługę oraz przygotowanie wniosków o uzyskanie uprzedniego porozumienia cenowego

 Pomoc publiczna

Doradztwo w zakresie problematyki pomocy publicznej obejmuje:

 • identyfikowanie środków/świadczeń stanowiących pomoc publiczną
 • doradztwo dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie pomocy publicznej w różnych formach, ze szczególnym uwzględnieniem statusu MŚP w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji
 • doradztwo w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców
 • doradztwo dla zakładów pracy chronionej w zakresie korzystania z podatkowej pomocy publicznej oraz jej ewidencjonowania
 • doradztwo w zakresie środków stanowiących pomoc de minimis
 • doradztwo dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych
 • doradztwo w zakresie dostępnych instrumentów podatkowych stanowiących pomoc publiczną, w tym sporządzanie projektów dokumentów

Obsługa prawna

Usługi obejmują w szczególności:

 • bieżące doradztwo prawne (opinie i konsultacje prawne)
 • prowadzenie postępowań prawnych (zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji)
 • obsługa negocjacji handlowych i sporów

Działalność edukacyjna

W tym zakresie Instytut oferuje:

 • szkolenia jednodniowe obejmujące zakresem wszelkie elementy polskiego prawa podatkowego
 • konferencje kilkudniowe ? krajowe i zagraniczne ? poświęcone szczególnie obszernej tematyce prawnopodatkowej
 • kilkudniowe kursy poszerzające wiedzę z zakresu wybranego podatku
 • półroczne kursy dla przyszłych doradców i ekspertów podatkowych
 • szkolenia zamknięte na zlecenie naszych Klientów, skierowane do zamkniętej grupy pracowników Klienta