Audyt kadrowo-płacowy

Z faktu zatrudniania pracowników wynika bezpośrednio obowiązek prowadzenia przez firmę rzetelnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Jej składowe to m.in. akta osobowe osób zatrudnionych, szkolenia BHP, ewidencja urlopów i nieobecności chorobowych, czas pracy, lista płac, zgłoszenia do ZUS, a także wszelkie rozliczenia, w tym podatkowe. Dokumentacja ta podlega kontroli przez instytucje państwowe – w tym m.in. PIP czy właściwy US, a wszelkie, nawet najmniejsze nieprawidłowości w tym obszarze mogą zainicjować ciąg poważnych konsekwencji prawnych oraz finansowych. Aby ich uniknąć, warto poddać procedury kadrowo-płacowe zewnętrznej, niezależnej weryfikacji. Wykonanie przez ekspertów kompleksowego audytu kadrowo-płacowego pozwoli wyeliminować możliwe błędy oraz zoptymalizować procedury związane z obsługą pracowników, a także wprowadzić stosowną korektę przed ewentualną kontrolą ze strony ZUS, PIP czy też US. Audyt dokumentacji pracowniczej warto powierzyć doświadczonemu zespołowi, a takim bez wątpienia dysponuje ISP-Audyt

AUDYT KADROWY – niepodważalne korzyści

Każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników bądź Zleceniobiorców może skorzystać z usługi audytu kadrowo-płacowego. Kontrola ta jest w szczególności rekomendowana dużym podmiotom gospodarczym, nawet jeśli dysponują one własnym działem kadrowo-płacowym, jednakże jest również rekomendowana małym i średnim przedsiębiorstwom. Audyt kadrowy to obiektywna, zewnętrzna weryfikacja zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, pozwalająca prawidłowo ocenić sposób prowadzenia dokumentacji, jak i politykę kadrową firmy, wyeliminować nieprawidłowości a tym samym pozwala merytorycznie wesprzeć optymalizację wewnętrznych procedur i usprawnić procesy kadrowo-płacowe. Audyt precyzyjnie określa kondycję firmy w zakresie kadr i płac.

Przebieg audytu kadrowo-płacowego

Istotą audytu kadrowego jest przede wszystkim analiza dokumentów o charakterze kadrowym i płacowym przez zewnętrznych ekspertów – biegłych rewidentów. Podczas kontroli specjaliści mogą również przeprowadzić wywiad pracowniczy z osobami, którym powierzone są zagadnienia kadrowo-płacowe w obrębie danej spółki. Audyt dokumentacji pracowniczej jest równie istotny jak audyt księgowy i może być wykonany także w spółkach które korzystają z usług księgowych firm zewnętrznych.

Podczas audytu kadrowego szczegółowej analizie podlegają m.in.:

  • akta osobowe pracowników,
  • ewidencja wynagrodzeń pracowniczych,
  • dokumentacja zasiłkowa,
  • deklaracje ZUS,
  • ewidencja urlopów wypoczynkowych,
  • dokumentacja dotycząca delegacji pracowniczych,
  • informacje związane z kontrolą czasu pracy,
  • umowy o pracę/zlecenia.

Pełen audyt kadrowy może objąć również procesy kadrowe, związane
m.in. z rekrutacją nowych pracowników bądź rozwiązywaniem stosunku pracy. Kontrola połączona z analizą może być poszerzona o wewnętrzne regulacje w obrębie przedsiębiorstwa, związane z polityką kadrową i płacową – np. obowiązującymi regulaminami czy statutami.

Każdy audyt dokumentacji pracowniczej wymaga indywidualnego podejścia ze strony rewidentów. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają doradcy ISP-Audyt z oddziałami w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Katowicach.