Pomoc dla przemysłu energochłonnego

5,5 mld złotych dofinansowania dla przedsiębiorstw energochłonnych na lata 2023/2024

Firmy walczące z wysokimi kosztami zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego po raz kolejny będą mogły liczyć na benefity w postaci dotacji. Zakończyły się prace legislacyjne nad nowym programem wsparcia dla branż energochłonnych pod nazwą:

 

„Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”

 

Program ten został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024. Budżet programu to aż 5,5 mld zł. W zeszłym roku dzięki Programowi na 2022 r., finansową pomoc otrzymało 195 firm na łączną sumę 2 321 mln zł.

 

Wypłata środków nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru. Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 000 firm.

Program kierowany będzie do podmiotów, które:

·         poniosły koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego, które stanowiły co najmniej 3% wartości produkcji przedsiębiorstwa w 2021 r.,

·         prowadzą przeważającą działalność w jednej lub wielu podklasach PKD z sekcji B (górnictwo i wydobywanie) lub C (przetwórstwo przemysłowe),

·         doznały wzrostu cen energii elektrycznej bądź gazu ziemnego o co najmniej 50% porównując rok 2021 r. oraz poszczególne okresy 2023 r.

Termin:

Pierwotnie planowano start naboru wniosków w sierpniu 2023 r., po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. Dokładny termin nie jest jeszcze znany. Jedno jest pewne – czas na zebranie oraz przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku będzie krótki.

 

Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni (od dnia ogłoszenia naboru) na składanie wniosków. Co za tym idzie, znalezienie w tak krótkim czasie odpowiedniego biegłego rewidenta może okazać się wyzwaniem.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w programach pomocowych, jesteśmy w stanie zagwarantować sprawną weryfikację danych przez niezależnego biegłego rewidenta, co zwiększy prawdopodobieństwo otrzymania wsparcia.

 

Nabór wniosków

Planowany start naboru wniosków to sierpień 2023 r., po uzyskaniu notyfikacji Komisji Europejskiej. Przedsiębiorcy będą mieli 14 dni (od dnia ogłoszenia naboru) na składanie wniosków. Wnioski będą podpisywane za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Wnioski o pomoc będą składane elektronicznie na stronie NFOŚiGW.

Budżet programu to aż 5,5 mld zł. W zeszłym roku dzięki Programowi na 2022 r., finansową pomoc otrzymało 195 firm na łączną sumę 2 321 mln zł.

Wypłata środków nastąpi w ciągu dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru.

 

O programie na 2023 r.

Program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” został opracowany na podstawie ustawy z 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

W kwestii zgodności z unijnym prawodawstwem, bazuje on na opublikowanych w marcu br.. przez Komisję Europejską „Tymczasowych kryzysowych i przejściowych ramach środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

Do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 000 firm. To przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce. Będą mogli ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną.

Pomoc podstawową będzie mógł uzyskać każdy przedsiębiorca energochłonny działający w sektorze przemysłowym, a pomoc zwiększoną te firmy, które działają w sektorach szczególnie narażonych na utratę konkurencyjności.

Pomoc podstawowa będzie wypłacana w dwóch turach – za pierwsze i za drugie półrocze 2023 r. w formie refundacji, zaś pomoc zwiększona w formie zaliczki za cały 2023 r.

 

Pomoc podstawowa

Do uzyskania pomocy uprawnione będą wszystkie firmy energochłonne, które przeważającą działalność prowadzą w sekcji B lub C PKD. Za energochłonne uznane zostaną te firmy, których koszty energii elektrycznej i gazu ziemnego w 2021 r. wyniosły nie mniej niż 3% wartości produkcji sprzedanej.

Kwota pomocy podstawowej wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych zarejestrowanych w Polsce.

Pomoc zwiększona

Z pomocy zwiększonej będą mogły skorzystać firmy, które spełniają dodatkowe warunki:

  • Prowadzenie przeważającej działalności w branżach określonych przez KE jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności.
  • Odnotowanie w 2023 r. ujemnego wyniku finansowego EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.
  • Przedstawienie do końca I kwartału 2024 r. przez wnioskodawcę planu zwiększenia efektywności energetycznej, którego koszty realizacji wyniosą co najmniej 30% otrzymanej pomocy.

Informacje dla zainteresowanych wnioskowaniem o pomoc.

O pomoc można wnioskować w jednym z dwóch wariantów:

  • pomocy podstawowej
  • pomocy zwiększonej

Limity pomocy wynoszą 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR dla pomocy podstawowej oraz 80% kosztów kwalifikowanych do 40 mln EUR dla pomocy zwiększonej. Limity liczone są łącznie dla wszystkich podmiotów powiązanych w Polsce, a dla pomocy podstawowej również łącznie z pomocą udzieloną w programie „Pomoc dla sektorów energochłonnych związana z nagłymi wzrostami cen gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2022 r.”. Dla beneficjentów pomocy zwiększonej limit pomocy otrzymanej łącznie w obu programach wynosi 100 mln EUR.

Wnioski będą składane wyłącznie w formie elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wniosek należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Program zostanie uruchomiony po zatwierdzeniu go przez Komisję Europejską jako zgodnego z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Informacja o dacie rozpoczęcia naboru zostanie podana na stronach internetowych MRiT oraz NFOŚiGW. Pełna dokumentacja programu (m.in. regulamin naboru, wzory umów o udzielenie pomocy, formularze rozliczenia) zostanie zamieszczona na stronie internetowej NFOŚiGW.

Prosimy o odpowiedź na 7 poniższych pytań. Po ukończeniu ankiety, dowiedzą się Państwo, czy kwalifikują się Państwo do programu.


Nawa firmy
Email
Telefon
Wiadomość

 

Na wszelkie pytania odpowie Koordynator ds. Marketingu

Malwina Jędrzejewska

email: malwina.jedrzejewska@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 70