Pomoc dla przemysłu energochłonnego

Projekt nowego rządowego programu pomocy dla przemysłu energochłonnego

Na okres od sierpnia do września 2024 r. planowany jest nabór wniosków do programu rządowego pod nazwą „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2024 r.”. Będzie to trzeci program realizujący zapisy ustawy z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024 (Dz. U. poz. 2088). Celem ustawy i programów wsparcia jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wzrostu cen nośników energii, który spowodowany jest wojną na Ukrainie i wynikającym z niej ograniczeniem importu węglowodorów z Rosji. Operatorem Programu będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DO KOGO KIEROWANY JEST PROGRAM:

W ramach Programu udzielone zostanie wsparcie przedsiębiorcom energochłonnym, prowadzącym działalność w sekcjach B i C Polskiej Klasyfikacji Działalności, a więc w sektorach wydobycia i przetwórstwa przemysłowego. Ograniczenie zakresu programu do sektora przemysłowego podyktowane jest jego większym narażeniem na konkurencję zagraniczną w porównaniu z sektorem usług. 


JAKIE KORZYŚCI MOŻNA OSIĄGNĄĆ?

Przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się o pomoc podstawową albo zwiększoną. Podstawowa kwota wsparcia wynosi 50% kosztów kwalifikowanych do 4 mln EUR, liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych w rozumieniu unijnych przepisów pomocy publicznej, zarejestrowanych w Polsce.

Kosztami kwalifikowanymi jest nadwyżka kosztów zakupu gazu ziemnego i energii elektrycznej ponad wzrost ich cen o 50% pomiędzy średnią ceną z 2021 r. a okresem kwalifikowanym. Okresem kwalifikowanym jest pierwsze półrocze 2024 r.

Z wyższego limitu mogą skorzystać firmy, które prowadzą przeważającą działalność w branżach wskazanych na liście w programie według kodów PKD i klasyfikacji produktów przemysłowych w UE – PRODCOM. Są to branże określone przez Komisję Europejską jako szczególnie narażone na utratę konkurencyjności względem firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Drugim warunkiem jest odnotowanie w 2023 r. ujemnej wartości wskaźnika EBITDA lub spadku tego wskaźnika o 40% względem 2021 r.

Limit pomocy dla tych firm wynosi 80% kosztów kwalifikowanych do 40 mln EUR liczone łącznie dla wszystkich przedsiębiorstw powiązanych. Po dodaniu pomocy otrzymanej w zwiększonym limicie do obliczania wskaźnika EBITDA przedsiębiorstwa za 2023 r., nie może ona przekraczać 70% swojej wartości za rok 2021 albo, jeśli EBITDA w 2023 r. była ujemna, nie może przekroczyć zera. Pomoc w obu kategoriach zostanie wypłacona w formie refundacji do dnia 20 grudnia 2024 r. 

Wnioskodawca składa wniosek o pomoc za poniesione koszty kwalifikowane wraz z raportem z usługi atestacyjnej, wykonanej przez biegłego rewidenta, która potwierdza spełnienie warunków programu i poprawność wyliczenia kosztów kwalifikowanych oraz wnioskowanej kwoty pomocy.

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej wnioskodawcy nie mogą zgłosić do kosztów kwalifikowanych więcej niż 70% zużycia energii i gazu w analogicznym okresie 2021 r. Przedsiębiorcy uprawnieni do zakupu energii elektrycznej po ustalonej cenie maksymalnej na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz w 2024 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 190) mogą wnioskować o pomoc jedynie z tytułu kosztów zakupu gazu ziemnego.

O dalszych szczegółach będziemy informować po podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie nowego programu wsparcia.

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w programach pomocowych, jesteśmy w stanie zagwarantować sprawną weryfikację danych przez niezależnego biegłego rewidenta, co zwiększy prawdopodobieństwo otrzymania wsparcia.

 

Na wszelkie pytania odpowie Koordynator ds. Marketingu

Malwina Jędrzejewska

email: malwina.jedrzejewska@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 70