Ulga OZE dla przedsiębiorców przemysłowych

Odbiorco przemysłowy - pamiętaj o możliwość obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej!

Odbiorcy przemysłowi, którzy złożą stosowne oświadczenia i zostaną wpisani do wykazu prowadzonego przez Prezesa URE, będą mogli korzystać z przewidzianych dla nich ulg. Preferencyjne zasady kierowane do tej grupy podmiotów przewidują, że obowiązek umorzenia świadectw pochodzenia  lub uiszczenia opłaty zastępczej może dotyczyć tylko części kupowanej przez nich energii. W zależności od tzw. współczynnika intensywności zużycia energii ulgi w obowiązku mogą wynieść od 20 do 85 proc. zgodnie z poniższą tabelą.

Współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej

Ilość energii zakupionej na własny użytek, od której rozliczany jest obowiązek w roku jego realizacji

3 – 20%

80%

>20 – 40%

60%

>40%

15%

W celu uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego należy spełnić poniższe warunki:

  • wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej (jako przeważająca) którymkolwiek z następujących PKD: 0510; 0729; 0811; 0891; 0893; 0899; 1032; 1039; 1041; 1062; 1104; 1106; 1310; 1320; 1394; 1395; 1411; 1610; 1621; 1711; 1712; 1722; 1920; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2060; 2110; 2221; 2222; 2311; 2312; 2313; 2314; 2319; 2320; 2331; 2342; 2343; 2349; 2399; 2410; 2420; 2431; 2432; 2434; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2720; 3299; 2011; 2332; 2351; 2352; 2451; 2452; 2453; 2454; 2611; 2680; 3832,
  • dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%.

Termin:

W celu uzyskania statusu odbiorcy przemysłowego, podmiot, który spełnia ww. warunki, powinien złożyć wniosek do Prezesa URE, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku (a więc do 30 listopada 2023 roku należy złożyć oświadczenia dotyczące realizacji obowiązku w roku 2024).

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w programach pomocowych, jesteśmy w stanie zagwarantować sprawną weryfikację danych przez niezależnego biegłego rewidenta. Pozwoli to dać racjonalną pewność w zakresie prawidłowości prezentowanych we wnioskach informacji. 

Kalkulacja współczynnik intensywności

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorę przemysłowego należy zwrócić szczególną uwagę na poniższy wzór: 

 

C – koszty energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby w trzech ostatnich latach poprzedzających rok realizacji obowiązku

Do kosztów energii elektrycznej „C” zaliczamy: 

1) zakupu lub wytworzenia energii elektrycznej na własne potrzeby przez odbiorcę przemysłowego, w tym także:

a) uiszczoną opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy, zwaną dalej “opłatą OZE”,

b) koszty realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 ustawy,

c) opłaty za usługi dystrybucji lub przesyłania energii elektrycznej,

d) uiszczoną opłatę kogeneracyjną, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 250 i 843);

2) udziału w systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii w danym roku, oznaczone symbolem “Ui”, o którym mowa w ust. 3, które odbiorca przemysłowy poniósłby, gdyby nie skorzystał z ulg, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy;

3) udziału w systemie wsparcia odnawialnych źródeł energii w danym roku, oznaczone symbolem “Uoi”. o którym mowa w ust. 4, które odbiorca przemysłowy poniósłby, gdyby nie skorzystał z ulg, o których mowa w art. 96 ust. 2 ustawy;

4) udziału w systemie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w danym roku, oznaczone symbolem “Uki”. o którym mowa w ust. 5, które odbiorca przemysłowy poniósłby, gdyby nie skorzystał z ulg, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

5) akcyzy od energii elektrycznej, które odbiorca przemysłowy poniósłby, gdyby nie skorzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 7a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722);

6) akcyzy od energii elektrycznej, które odbiorca przemysłowy poniósłby, gdyby nie skorzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

W celu wyliczenia poszczególnych wzorów – Ui, Uoi oraz Uki ustawodawca określa odpowiednie wytyczne zawarte w ww. rozporządzeniu. 

GVA – wartość dodaną brutto w trzech ostatnich latach poprzedzających rok realizacji obowiązku.

Wartość dodaną brutto obliczamy dla: 

1) jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) w wariancie porównawczym – jako przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi pomniejszone o koszty działalności operacyjnej po wyłączeniu kosztów amortyzacji, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych, powiększone o pozostałe przychody operacyjne oraz pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne;

2) jednostek sporządzających rachunek zysków i strat zgodnie z art. 47 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w wariancie kalkulacyjnym – jako przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów pomniejszone o koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu po wyłączeniu kosztów amortyzacji, wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych, powiększone o pozostałe przychody operacyjne oraz pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne;

3) jednostek sporządzających sprawozdania finansowe jednostki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – jako przychody ze sprzedaży powiększone o pozostałe przychody, pomniejszone o koszty działalności operacyjnej po wyłączeniu kosztów amortyzacji oraz kosztów świadczeń pracowniczych, w tym kosztów wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń pracowniczych, oraz pomniejszone o pozostałe koszty operacyjne;

4) jednostek niesporządzających sprawozdań finansowych jednostki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości na podstawie art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – w sposób określony dla jednostek, o których mowa w pkt 1 albo 2.

 

 

Energia Tańsza Dzięki Rządowym Inicjatywom: Skorzystaj już Teraz!

 

Co powinno zawierać oświadczenie?

Odbiorca przemysłowy składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające:

1) wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), o których mowa w ust. 6,
2) ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku,
3) wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,
4) ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem, o którym mowa w ust. 1, oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, o której mowa w art. 96 ust. 1, oraz opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wyrażoną w procentach,

– opinię biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

 
Oszczędzaj z nami energię i pieniądze!
Nasze wsparcie przy programie rządowym to klucz do efektywności dla Twojej firmy

 

Skontaktuj się z nami aby uzyskać ofertę:

Malwina Jędrzejewska |  Koordynator ds. Marketingu

email: malwina.jedrzejewska@isp-modzelewski.pl

tel.: (22) 517 30 70