Badanie sprawozdań finansowych ? podstawowe informacje

31 marca, 2020 9:29 am

Kategorie:

Cele audytu sprawozdań finansowych

Wskazując cel audytu finansowego należy sięgnąć do ustawy o biegłych rewidentach. Jest nim uwiarygodnienie danych finansowych organizacji, a ich wynikiem jest wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzających sytuację oraz wynik finansowy. Przede wszystkim zaś jest wsparciem w szacowaniu ryzyka w zakresie decyzji podejmowanych przez zarząd w zakresie organizacji przedsiębiorstwa, jego rachunkowości i finansów.

Czemu służą badania sprawozdań?

Badanie sprawozdań finansowych ma na celu potwierdzenie prawidłowości wszelkich danych finansowych spółki, ale także samych procesów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji. Audytor weryfikuje czy dane zawarte w dokumentach finansowych pokrywają się z faktycznym stanem majątkowym podmiotu. W czasie audytu biegły rewident sprawdza czy przedstawione informacje i wyliczenia są rzetelne oraz zgodne z przepisami, które obowiązują badaną jednostkę organizacyjną, jednakże przed wydaniem opinii zaleca wykonanie niezbędnych korekt w sprawozdaniu finansowym.

Audyt sprawozdań finansowych służy jednak także innym celom niż poświadczenie wiarygodności badanego podmiotu. Dzięki kontroli dokumentów przez niezależnego eksperta jednostka budzi większe zaufanie wśród potencjalnych inwestorów, banków czy też kontrahentów. Na podstawie oceny dokumentów oraz kontroli wewnętrznej i zewnętrznej jednostka jest w stanie wprowadzić zmiany w swojej strukturze organizacyjnej, zlikwidować niedociągnięcia, wyeliminować słabe punkty czy też zoptymalizować poszczególne procesy w firmie tak, aby w przyszłości uniknąć takich podobnych błędów. Badanie sprawozdań finansowych może mieć zatem wpływ nie tylko na wizerunek przedsiębiorstwa na płaszczyźnie finansowo-inwestycyjnej, ale też na jego rozwój i skuteczniejsze zarządzanie.

Podmioty zobligowane do wykonania audytu

Lista jednostek, które obowiązkowo muszą poddać sprawozdania finansowe kontroli biegłego rewidenta jest obszerna i w pełnym brzmieniu znajduje się w Ustawie o rachunkowości w artykule 64, ust. 1. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami.

Przykładowe jednostki, podlegające obligatoryjnym badaniom sprawozdań finansowych to krajowe instytucje płatnicze, banki krajowe i oddziały instytucji kredytowych, oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych, spółki akcyjne (chyba, że na dzień bilansu pozostawały w organizacji) oraz wiele innych.

Należy również wspomnieć o warunkach odnoszących się do pozostałych podmiotów, z których muszą spełnić min. dwa, aby być zobligowanymi do badania sprawozdania finansowego. Te warunki to:

  • osiągnięcie w poprzednim roku obrotowym średniego zatrudnienia na poziomie minimum pięćdziesięciu pełnych etatów,
  • aktywa bilansu na koniec roku obrotowego na poziomie minimum 2,5 mln euro (w przeliczeniu na złotówki),
  • wysokość przychodów netto równa lub większa niż 5 milionów euro w polskich złotych.