Korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego – potwierdzenie zarejestrowania dłużnika jako podatnika vat czynnego

26 stycznia, 2016 8:29 am

Kategorie:

W niniejszym artykule omówiono zagadnienie potwierdzenia zarejestrowania dłużnika jako podatnika VAT czynnego w celu skorzystania z prawa do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. Jak wynika z art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a) powołanej ustawy, jedną z przesłanek warunkujących możliwość dokonania korekty jest posiadanie ? na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji  podatkowej, w której dokonuje się korekty ? statusu podatnika zarejestrowanego jako VAT czynny przez wierzyciela i dłużnika.

 
Od dnia 26 czerwca 2015 roku status podatnika VAT można sprawdzać samodzielnie na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (https://pfr.mf.gov.pl/_/). Na tym tle powstał spór, czy wydruk z tej strony potwierdzający status dłużnika jako podatnika VAT czynnego jest wystarczający dla skorzystania z prawa do obniżenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego na podstawie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 listopada 2015 r. (IPPP1/4512-965/15-2/MK) ?(…) wydruk komunikatu ze strony internetowej Ministerstwa Finansów wskazującego, że podatnik (dłużnik) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest wystarczający do spełniania przesłanki, o której mowa w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a. ustawy o VAT.?
Podsumowując należy stwierdzić, że wydruk komunikatu ze strony internetowej Ministerstwa Finansów jest wystarczający dla potwierdzenia zarejestrowania dłużnika jako podatnika VAT czynnego.

Wojciech Safian
Młodszy konsultant podatkowy
wojciech.safian@isp-modzelewski.pl
tel. 0618483348

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=776&start=4