Koszty bezpośrednie poniesione po roku podatkowym, w którym uzyskano odpowiadające im przychody

6 marca, 2018 11:59 am

Kategorie:

Koszty bezpośrednio związane z przychodami poniesione po dniu złożeniu rocznego zeznania podatkowego albo po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego należy rozliczyć w kolejnym roku podatkowym, w którym zostały one poniesione i udokumentowane.
Zgodnie z art. 15 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

  1. sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
  2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

– są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.
Z kolei w świetle art. 15 ust. 4c koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.
Dokonując wykładni powołanych wyżej regulacji, warto wskazać na stanowisko zaprezentowane przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 25 maja 2015 r. (DD10.8221.48.2015.MZO), zgodnie z którym: ?Z przepisu art. 15 ust. 4c updop nie wynika jednak, że bezpośrednie koszty uzyskania przychodów, należy wyłącznie ujmować w roku następującym bezpośrednio po roku podatkowym, w którym podatnik uzyskał przychód. Przy rozliczeniu kosztów bezpośrednich na zasadzie wyjątku, pozwalającego ująć te koszty w roku następnym w stosunku do tego, w którym nastąpił przychód, ustawodawca nie ograniczył bezpośrednio do roku, w którym powstał przychód. Przepis ten zawiera otwartą formułę rozliczenia kosztów bezpośrednich w czasie, to jest w tym roku podatkowym następnym, w którym został poniesiony i udokumentowany koszt bezpośredni. (?)Biorąc powyższe pod uwagę – w świetle przedstawionego stanu faktycznego, z którego wynika, że część faktur dotycząca kosztów bezpośrednio związanych z osiąganymi przez Spółkę przychodami roku 2009 i 2010 została przez nią otrzymana w 2011 r., po złożeniu rocznego zeznania podatkowego oraz po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez wspólników ? stwierdzić należy, że faktury te należy rozliczyć w kolejnym roku podatkowym, w którym został poniesiony i udokumentowany koszt bezpośredni tj. w 2011 r.?.
Podsumowując, Minister Finansów wskazał, że na podstawie art. 15 ust. 4c podatnik nie jest zobligowany do rozliczenia poniesionego kosztu w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku, w którym osiągnięto odpowiadający kosztowi przychód. Koszt o którym mowa w powołanym przepisie podatnik powinien rozliczyć w roku podatkowym,
w którym koszt ten został poniesiony i udokumentowany. Podobne stanowisko zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 18 lutego 2016 r. (IBPB-1-1/4510-243/15/ESZ) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 23 maja 2013 r. (ITPB3/423-101/13/AW).
Mikołaj Stelmach
Młodszy konsultant podatkowy
mikolaj.stelmach@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=929&start=13