Nowelizacja ustawy o rachunkowości

3 sierpnia, 2015 1:41 pm

Kategorie: ,

W dniu 5 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości – ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Głównym celem nowelizacji jest dostosowanie polskich przepisów dotyczących rachunkowości oraz sprawozdawczości do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, która zmieniła dyrektywę 2006/43/WE i uchyliła dyrektywy 78/660/EWG i 83/349/EWG.
Wejście w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. umożliwi mikro jednostkom korzystanie z uproszczeń w sprawozdawczości ? będę one mogły zamieszczać w sprawozdaniach jedynie podstawowe informacje.
W  świetle dyrektywy unijnej w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, za jednostki mikro uważa się: spółki akcyjne, spółki z o.o. i spółki komandytowo-akcyjne, które w danym roku obrotowym (w roku, za który sporządza się sprawozdanie finansowe) oraz w roku poprzednim nie przekroczyły dwóch z trzech ściśle określonych kryteriów:

  • suma bilansowa w wysokości 1,5 mln zł,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 mln zł,
  • przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wynoszące 10 osób, zatrudnionych na pełnych etatach.

W związku z powyższym, nowelizacja przewiduje poszerzenie katalogu mikropodmiotów na gruncie ustawy o rachunkowości m.in. o osoby fizyczne, spółki partnerskie, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki cywilne osób fizycznych, w sytuacji gdy przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych tych podmiotów wyniosły za poprzedni rok obrotowy równowartość co najmniej 1,2 mln euro – nie więcej jednak niż 2 mln euro.
Uproszczenia w sprawozdawczości będą również dostępne dla  stowarzyszeń, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, związków zawodowych oraz podobnego rodzaju podmiotów.
Ponadto ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. wprowadza zmiany o charakterze redakcyjno-technicznym, a także przepisy przejściowe. Zgodnie z wyjaśnieniami kancelarii Prezydenta RP dotyczącymi tej ustawy, co do zasady ustawa o rachunkowości w brzmieniu nadanym nowelizacją będzie miała zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu wejścia w życie nowelizacji.

 

 

Agata Strocka
Młodszy Konsultant Podatkowy
agata.strocka@isp-modzelewski.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
nr telefonu: 22 517 30 60