Od 2016 r. obowiązywać będą nowe rodzaje pełnomocnictw w sprawach podatkowych

22 września, 2015 9:35 am

Kategorie:

Sejm na posiedzeniu w dniu 10 września 2015 r. uchwalił ostateczne brzmienie nowelizacji Ordynacji podatkowej.  Ma ona na celu uproszczenie procedury podatkowej oraz uszczelnienie systemu poboru podatków. Nowelizacja wprowadza m.in obok istniejącego dotychczas pełnomocnictwa szczegółowego do jednej sprawy także pełnomocnictwo ogólne, uprawniające do reprezentowania podatnika we wszystkich sprawach podatkowych, oraz pełnomocnictwo do doręczeń.

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz innych ustaw zakłada wprowadzenie do Ordynacji podatkowej całkowicie nowego rozdziału 3a poświęconego wyłącznie instytucji pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Pełnomocnictwo funkcjonujące dotychczas zostało podzielone na trzy osobne kategorie: ogólne, szczególne oraz do doręczeń.

Pełnomocnictwo ogólne uprawnia upoważnionego do występowania w imieniu podatnika, poprzez podejmowanie niezbędnych czynności, we wszelkich sprawach i postępowaniach podatkowych oraz innych sprawach przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej. Ma zlikwidować to istniejącą dzisiaj konieczność przedkładania pełnomocnictwa lub jego odpisu w każdej osobnej sprawie podatkowej, upraszczając reprezentację oraz zmniejszając związane z nią koszty. Pełnomocnictwo ogólne będzie można składać jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przechowywane zaś będzie w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych prowadzonym przez Ministra Finansów.

Drugi rodzaj pełnomocnictwa – pełnomocnictwo szczególne – będzie odpowiadać konstrukcyjnie pełnomocnictwu istniejącemu w postaci obowiązującej obecnie. Jego zakres nadal ograniczał będzie upoważnienie do działania tylko do określonej sprawy.

Trzeci rodzaj pełnomocnictwa ma być ustanawiany do celów doręczeń, przymusowo przy wystąpieniu niektórych przesłanek, (np. zmianie miejsca zamieszkania na zagraniczny i jednoczesnym braku pełnomocnika ogólnego lub szczególnego). Do pełnomocnictwa do doręczeń będą stosowane odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa szczególnego.

Regulacja przewiduje również obowiązujący podatników wzór pełnomocnictwa, a także wzory zawiadomienia o jego zmianie, wypowiedzeniu lub odwołaniu, określane przez Ministra Finansów w odpowiednim rozporządzeniu.

Bartłomiej Kurant
młodszy konsultant podatkowy
bartlomiej.kurant@isp-modzelewski.pl
tel. 022 515 30 60 wew. 125