Zaskarżenie postanowienia w zakresie przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku dokonanego w ramach kontroli podatkowej

8 marca, 2016 2:36 pm

Kategorie:

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej (art. 87 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług). Aktualnie postanowienia Organów (w zakresie przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku dokonanego w ramach kontroli podatkowe) są poza kontrolą.

W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot różnicy podatku, co do zasady, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika chyba, że Organ wyda postanowienie o przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku.
Zgodnie z art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak stanowi. W przypadku postanowienia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku dokonanego w ramach kontroli podatkowej ustawa nie przewiduje, aby podatnikom przysługiwało zażalenie.
Zgodnie z niedawnymi orzeczeniami NSA w przypadku takich postanowień podatnik mógł jednak wnieść skargę bezpośrednio do sądu administracyjnego. Skargę taką można było wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności – do usunięcia naruszenia prawa (m.in. postanowienie NSA z 10 lipca 2014 r., I FSK 1134/13).
Jednakże w dniu 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ustawa nowelizująca). Zgodnie z aktualnym brzmieniem tego przepisów sądy administracyjne orzekają w sprawach skarg na inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowań określonych w działach IV, V i VI Ordynacji podatkowej (dział VI to kontrola podatkowa).
W związku z tą nowelizacją wskazane postanowienie, wydane w toku tej kontroli, na podstawie Ordynacji podatkowej, nie podlega po tej dacie kognicji sądów administracyjnych. W tym zakresie w wyniku nowelizacji art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie dopuszczalności skargi na tego typu postanowienia, straciło swą aktualność (podobnie postanowienie z dnia 9 grudnia 2015 r. WSA w Białymstoku sygn. I SA/Bk 1320/15 ? nieprawomocne) .
Podsumowując, po 15 sierpnia 2015 r. zaskarżenie (w drodze zażalenia lub skargi do WSA) postanowienia w zakresie przedłużenia terminu zwrotu różnicy podatku dokonanego w ramach kontroli podatkowej jest niedopuszczalne. Zatem tego typu postanowienia organów są aktualnie poza kontrolą.

Marcin Szymocha
Młodszy konsultant podatkowy
p.o. Dyrektora Oddziału Śląskiego ISP
marcin.szymocha@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=782&start=4