Amortyzacja środków trwałych nabytych w drodze spadku lub darowizny po zmianach regulacji podatków dochodowych

30 sierpnia, 2018 8:35 am

Kategorie:

Z dniem 19 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja z 15 czerwca 2018 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ?nowelizacja?), mocą której usunięto niektóre rozwiązania, przyjęte w poprzedniej ustawie zmieniającej regulacje podatków dochodowych (z dnia 27 października 2017 r.).

 

 

Jedno z takich rozwiązań uniemożliwiało zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które nabyte zostały w drodze dziedziczenia po spadkodawcach należących do najbliższej rodziny. Wskutek ustawy z 27 października 2017 r.  odliczanie kosztów z tytułu amortyzacji było wykluczone niezależnie od tego, kiedy podatnik otrzymał spadek –  przed czy po wejściu w życie tejże regulacji (tj. przed czy po 1 stycznia 2018 r.). Unormowanie to było tym bardziej kontrowersyjne, że ustawa z 27 października 2017 r. eliminowała regulację wcześniej  przewidującą dopuszczalność zaliczania do kosztów tego rodzaju odpisów amortyzacyjnych, jeżeli nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

 

 

Na mocy nowelizacji z 15 czerwca 2018 r. nastąpiło ustalenie ponownie pierwotnych zasad ustalania kosztów z tytułu amortyzacji. W  konsekwencji, w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, spadkobiercy ponowne uzyskali możliwość określania wartości początkowej nabytych tak składników majątku.

 
Z kolei w odniesieniu do zwolnionych od podatku od spadków i darowizn środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny, złagodzono restrykcje wprowadzone ustawą z 27 października 2017 r. W przypadku gdy składniki majątku wykorzystywane przez darczyńcę były przez niego amortyzowane, nowelizacja wprowadziła zasadę kontynuacji przez obdarowanego odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez darczyńcę. Oznacza to, że obdarowany nie ustala na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale powinien przyjąć ich wartość określoną przez darczyńcę i kontynuując amortyzację tych elementów majątku, uwzględnić zarówno wysokość dokonanych już przez darczyńcę odpisów, jak zastosowaną  metodę amortyzacji. Należy zaznaczyć, że w ramach dokończenia amortyzacji rozpoczętej przez darczyńcę powyższa zmiana dotyczy również darowizn otrzymanych przed 1 stycznia 2018 r.

 
Reasumując, w wyniku nowelizacji spadkobiercy znów mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne obliczane od wartości rynkowej odziedziczonego majątku, natomiast w przypadku darowizn możliwe jest kontynuowanie amortyzacji po darczyńcy, przy zastosowaniu tej samej wartości początkowej, stawki i metody amortyzacji, którą przyjął donator.

dr Joanna Kiszka
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=965&start=12