Brak możliwości dokonania przelewu w systemie podzielonej płatności na rachunek ror

11 lipca, 2018 10:36 am

Kategorie:

Zapłata w mechanizmie podzielonej płatności jest możliwa wyłącznie na rachunek rozliczeniowy kontrahenta lub rachunek imienny w SKOK, otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Tylko do takich rachunków bank/SKOK prowadzi rachunek VAT, czyli rachunek przeznaczony dla rozliczeń w mechanizmie podzielonej płatności.
Powyższą tezę sformułowało Ministerstwo Finansów w komunikacie z dnia 2 lipca 2018 r., dotyczącym możliwości dokonania przelewu z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności na rachunek ROR.
Na podstawie art. 108a ust. l ustawy dnia 11 marca 2004 r. podatnicy, którzy otrzymali fakturę w rozumieniu art. 2 pkt 31 tej ustawy z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi, mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Inicjatywa zastosowania tego mechanizmu jest pozostawiona nabywcy towarów lub usług, lecz jego zastosowanie zależy od zgody stron umowy, na podstawie której następuje płatność. Płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana przy użyciu komunikatu przelewu w taki sposób, że zapłata całości lub części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy w banku albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca całości lub części kwoty podatku VAT, jest płacona na rachunek VAT, czyli specjalne konto, na którym są gromadzone środki pieniężne z tytułu zapłaty podatku VAT ciążącego na podatniku.
Zgodnie zatem ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, jeżeli nabywca towaru lub usługi dokonuje przelewu w podzielonej płatności na rachunek wskazany przez kontrahenta i ten rachunek jest rachunkiem typu ROR, wówczas taki przelew zostanie odrzucony, a płatność nie zostanie zrealizowana.
Rafał Linka
Młodszy konsultant podatkowy
rafal.linka@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=956&start=3