Co zrobić w przypadku nadmiernie przedłużającej się kontroli skarbowej?

23 października, 2015 9:52 am

Kategorie:

W przypadku przedłużającej się ponad termin kontroli skarbowej, w szczególności w sprawach nieskomplikowanych, podatnikowi służy ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie do organu wyższego stopnia ? w trybie art. 141 Ordynacji podatkowej.

 

Zgodnie z art. 125 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa, organy podatkowe powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia. Powołany przepis ustanawiający tzw. zasadę szybkości postępowania należy do zasad ogólnych postępowania podatkowego, które ma zastosowanie również do postępowania kontrolnego przeprowadzanego przez Urząd Kontroli Skarbowej. Zatem sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwiane niezwłocznie.

 

Zasada szybkości, prostoty i wnikliwości postępowania dopełniona obowiązkiem niezwłocznego załatwienia sprawy znajduje swoje rozwinięcie w art. 139 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej.

 

Ustanowiony przez art. 139 Ordynacji podatkowej dwumiesięczny termin jest więc maksymalnym okresem prowadzenia czynności kontrolnych. W przypadku przedłużającej się ponad ten termin kontroli skarbowej, w szczególności w sprawach nieskomplikowanych, podatnikowi służy ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie do organu wyższego stopnia ? w trybie art. 141 Ordynacji podatkowej. W wypadku zaś nieuwzględnienia złożonego ponaglenia, na opieszałość kontroli przysługuje skarga do sądu administracyjnego na zasadach ogólnych. Powyższe potwierdza m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2015 r., sygn. akt I FSK 1881/14.

 

 

Bartłomiej Kurant
młodszy konsultant podatkowy
bartlomiej.kurant@isp-modzelewski.pl
tel. 022 515 30 60 wew. 125

 

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=756&start=20