Czy czynsz inicjalny można podatkowo rozliczać w czasie?

15 marca, 2016 8:55 am

Kategorie:

W przypadku, gdy dla celów bilansowych czynsz inicjalny (opłata wstępna) rozliczana jest w czasie, koszt uzyskania przychodu także powinien być potrącony w czasie.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Jak stanowi przepis ust. 4e tego artykułu, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f-4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
Zgodnie z jednym z poglądów. wyrażanym w szczególności przez część organów podatkowych, w przypadku, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości podatnik ujął w księgach rachunkowych wstępną opłatę leasingową proporcjonalnie do okresu trwania umowy, to ten wydatek stanowić będzie koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trwania umowy. Pogląd taki wyrażony został m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 23 czerwca 2015 r. (IPTPB1/4511-142/15-4/AP): ?Tym samym w ocenie tut. Organu ustawodawca przesądził, że koszty uzyskania przychodów, w przypadku podatników prowadzących księgi rachunkowe, rozpoznawane są nie na zasadzie kasowej (a więc z momentem faktycznego poniesienia danego wydatku lub kosztu przez podatnika skutkującego uszczupleniem majątku podatnika), lecz na zasadzie memoriałowej (a więc z momentem księgowego poniesienia danego wydatku lub kosztu przez podatnika).
Stwierdzić należy więc, że z treści przywołanych przepisów wynika podstawowa reguła, wskazująca, że moment uznania wydatku za koszt podatkowy jest w obecnym stanie prawnym uzależniony od uznania go za taki koszt w ujęciu bilansowym. Ujęcie (zaksięgowanie) kosztu w księgach rachunkowych określa więc datę powstania kosztu podatkowego. Przepisy ustawy o rachunkowości decydują, na który dzień ujmuje się w księgach rachunkowych koszt, a tym samym przesądzają o dacie poniesienia kosztu podatkowego, z zastrzeżeniem rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (każda jednostka powinna określić zasady rozliczania kosztów w polityce rachunkowości). Tym samym, zdaniem tut. Organu, stosowany przez Wnioskodawcę sposób rozliczania kosztów dla celów bilansowych powinien znaleźć odzwierciedlenie w sposobie zaliczania danych wydatków do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych.
W związku z powyższym ewidencjonowanie w księgach rachunkowych prowadzonych przez Wnioskodawcę opłaty wstępnej i prowizji proporcjonalnie w odniesieniu do długości trwania umowy winno znaleźć odzwierciedlenie również w podatkowym ujęciu tych kosztów. Zatem, skoro Wnioskodawca podjął decyzję o proporcjonalnym rozliczeniu ww. opłat, metoda proporcjonalnego rozliczenia ww. opłat winna być również stosowana dla celów podatkowych.?

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=783&start=8