Czy koszt wytworzenia wyrobu można w całości potrącić z chwilą uzyskania pierwszej złotówki?

3 stycznia, 2017 12:58 pm

Kategorie:

Podatnik może jedynie potrącić koszty odpowiadające uzyskanym przychodom w przypadku uzyskania pierwszej złotówki przychodów.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody (art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

  1. sporządzenia sprawozdania finansowego (nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania), jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
  2. złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

– są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

 
Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o którym mowa w pkt 1 albo 2, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

 
W zakresie przedstawionym w pytaniu wskazać należy na wątpliwości związane z określeniem momentu ujęcia kosztów bezpośrednich w sytuacji, w której w danym roku podatnik poniósł takie koszty w wysokości przekraczającej kwoty sprzedaży zafakturowanej w tym samym okresie. Powstaje wówczas wątpliwość: czy koszty bezpośrednio związane z przychodami uzyskiwanymi z działalności gospodarczej można zaliczać w całości do kosztów uzyskania przychodów w dacie uzyskania pierwszego przychodu? Odpowiedź na tak postawione pytanie jest negatywna. Potwierdza to wyrok NSA z dnia 19 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 1751/08 (orzeczenie prawomocne), z którego wynika, że kosztów bezpośrednich nie można w całości odliczyć wraz z pojawieniem się pierwszego przychodu. Sąd stwierdził, że: “Nie budzi wątpliwości, że w wyniku działalności deweloperskiej Skarżącej powstają produkty w postaci lokali mieszkalnych, przeznaczonych na sprzedaż. Sprzedaż każdego lokalu generuje przychód. Nie można zatem zaaprobować toku rozumowania autora skargi kasacyjnej, że w przypadku nakładów poniesionych na budowę budynku nie ma możliwości ich bezpośredniego przypisania do konkretnego przychodu. Wręcz przeciwnie przychodem tym będzie przychód z faktycznie sprzedanych lokali. Skoro przychód ten pojawia się stopniowo – wraz ze sprzedażą kolejnych lokali, to nie można powiedzieć, że wszystkie koszty poniesione na budowę mają związek z przychodem osiągniętym ze sprzedaży pierwszego z lokali”.  Oznacza to, że podatnik może jedynie potrącić koszty odpowiadające uzyskanym przychodom.

 
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=841&start=11