Czy menedżer w ramach kontraktu menedżerskiego musi opłacać składki zus?

16 listopada, 2017 11:56 am

Kategorie:

Umowa kontraktu menedżerskiego jest traktowana co do zasady jako tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jako umowa wykonywana w ramach działalności gospodarczej.

 
Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych? wynika, że dla menedżera, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i jednocześnie ma zawartą umowę kontraktu menedżerskiego na zarządzanie, przychód uzyskiwany z tej umowy ? dla potrzeb opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych ? jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Tym samym umowa kontraktu menedżerskiego jest traktowana jako tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jako umowa wykonywana w ramach działalności gospodarczej. Wymieniona osoba podlega wówczas ubezpieczeniom z tytułu wykonywania kontraktu menedżerskiego. Obowiązkowe są dla niej ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dla niej dobrowolne. Biorąc zatem pod uwagę kwalifikację przychodu przyjmuje się, że kontrakt menedżerski wykonywany w ramach prowadzonej działalności jest traktowana jako tytuł do ubezpieczeń, a nie umowa wykonywana w ramach gospodarczej działalności pozarolniczej. Jeżeli więc w ramach posiadanego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoba ta osiąga przychody tylko z tytułu kontraktu menedżerskiego, to podlega ubezpieczeniom w ZUS jako zleceniobiorca, czyli: obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu wypadkowemu (art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy), dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu (art. 11 ust. 2 ustawy), obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Pogląd taki wyrażony został także w interpretacji indywidualnej z dnia 4 lutego 2015 r. (DI/100000/43/70/2015) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku: ?(…) Dla menedżera, który ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zarządzania i jednocześnie ma zawartą umowę kontraktu menedżerskiego^ na zarządzanie, przychód uzyskiwany z tej umowy – dla potrzeb opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych – jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Tym samym umowa kontraktu menedżerskiego jest traktowana jako tytuł do ubezpieczeń społecznych, a nie jako umowa wykonywana w ramach działalności gospodarczej. W takim przypadku wymieniona osoba podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania kontraktu menedżerskiego traktowanego jako umowa o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy dotyczące umowy zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 4 cytowanej wyżej ustawy). Obowiązkowe dla takiego menedżera będą ubezpieczenie emerytalne oraz ubezpieczenia rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe (art. 12 ust. 1 tej ustawy). Dobrowolne natomiast będzie dla takiego menedżera ubezpieczenie chorobowe (art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=902&start=18