Czy miejsce zameldowania ma wpływ na miejsce rezydencji podatnika?

9 stycznia, 2018 2:22 pm

Kategorie:

Czynnikiem istotnym w ustaleniu rezydencji podatkowej danej osoby fizycznej (podatnika) jest miejsce zamieszkania a nie miejsce zameldowania.

 
Zgodnie z art. 5a pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, certyfikat rezydencji to zaświadczenie o miejscu zamieszkania podatnika dla celów podatkowych wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania podatnika. Ponadto ? przykładowo – stosownie zaś do art. 4 ust. 1 mowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Warszawie dnia 5 listopada 1999 r., w rozumieniu niniejszej Umowy określenie “osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie” oznacza każdą osobę, która zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce faktycznego zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł znajdujących się w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie. Powołana umowa w ogóle nie posługuje się pojęciem ?zameldowania?.

 
Z powyższego wynika, że czynnikiem istotnym w ustaleniu rezydencji podatkowej danej osoby fizycznej (podatnika) jest miejsce zamieszkania a nie miejsce zameldowania.

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=913&start=8