Czy nieodliczony podatek naliczony od towarów i usług jest zawsze kosztem podatkowym?

13 września, 2017 10:43 am

Kategorie:

W przypadku  rezygnacji przez podatnika z prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z tytułu ponoszonych wydatków, nieodliczony naliczony podatek od towarów i usług nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu.  

 
W przypadku  rezygnacji przez podatnika z prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług z tytułu ponoszonych wydatków, nieodliczony naliczony podatek od towarów i usług nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu. Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 10 marca 2016 r. (II FSK 3065/13) ?(?) z uwagi na zasadę neutralności podatku od towarów i usług także w odniesieniu do rozliczeń z tytułu podatków dochodowych co do zasady nie może on stać się składnikiem ani kosztów uzyskania, ani też należnym przychodem. Na zasadzie jednak wyjątku we wszystkich tych przypadkach, w których podatek naliczony nie może zostać potrącony od kwoty podatku należnego od towarów i usług wprowadzono możliwość jego zarachowania w ciężar kosztu uzyskania w podatku dochodowym. Norma wynikająca z art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. stanowi samodzielną regulację dotyczącą kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z nią podatek naliczony jest kosztem uzyskania przychodów w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług.? Sformułowanie “podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT ” należy wiązać z wyłączeniem prawa wynikającego z ustawy i nie dotyczy sytuacji, w której podatnik nie skorzystał z przysługującego mu prawa.

 
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=890&start=10