Czy odesłanie kwestionowanej faktury inwestycyjnej nieujętej w księgach rachunkowych wiąże się z negatywnymi skutkami na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?

3 sierpnia, 2015 1:20 pm

Kategorie: ,

Odesłanie przez podatnika kwestionowanej faktury inwestycyjnej, brak ujęcia jej w księgach rachunkowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, nie powinno rodzić ryzyka podatkowego na gruncie tego podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m.
W tym kontekście należy wskazać, że spośród podstawowych zasad prawa bilansowego określonych w ustawie o rachunkowości dwie dotyczą przychodów i kosztów. Są to zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów określone w art. 6 ust. 1 i 2 powołanej ustawy. Zasada memoriału stanowi, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszelkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zasada współmierności przychodów i kosztów określa natomiast, że dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.
Koszty wynikające z faktury inwestycyjnej zwiększać powinny wartość początkową środków trwałych, a nie bezpośrednio obciążać koszty działalności podatnika. Oznacza to, że zarówno powołany art. 9 ust. 1 ustawy, jak i przepisy ustawy o rachunkowości dotyczące zasady memoriału oraz współmierności przychodów i kosztów nie mają bezpośredniego zastosowania w tym przypadku.
W związku z powyższym odesłanie przez podatnika kwestionowanej faktury inwestycyjnej, brak ujęcia jej w księgach rachunkowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, nie powinno rodzić ryzyka podatkowego na gruncie tego podatku, w szczególności w zakresie rzetelności ksiąg podatkowych (ksiąg rachunkowych).
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
tel. (22) 517 30 60 wew. 129