Czy potrącenie należności rodzi obowiązek zapłaty podatku u źródła?

31 maja, 2017 8:51 am

Kategorie:

Wypłata należności, od której pobiera się zryczałtowany podatek, to wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

 
Zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy, wypłata, o której mowa w ust. 1, 1c, 1d i 2c oznacza wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek.

 
Z powyższego wynika, że przepis art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. zrównuje w skutkach podatkowych czynności zapłaty, potrącenia i kapitalizacji jako stanowiące uregulowanie zobowiązania licencyjnego. W związku z powyższym momentem, w którym należy uznać należność licencyjną za wypłaconą, jest dzień potrącenia (kompensaty) wzajemnych należności i zobowiązań. Wypłata należności, od której pobiera się zryczałtowany podatek, to wykonanie zobowiązania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zapłatę, potrącenie lub kapitalizację odsetek.

 
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. (22) 517 30 60 wew. 129

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=870&start=12