Czy refundacja kosztu wymiany soczewek podlega odliczeniu od przychodu?

15 maja, 2017 1:28 pm

Kategorie:

Wydatki dotyczące zapewnienia pracownikowi okularów lub szkieł kontaktowych w razie zaleceń lekarskich mają charakter ?kosztów pracowniczych? i mogą stanowić dla pracodawcy podatkowe koszty uzyskania przychodów.

 
Na temat możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wydatku dotyczącego refundacji kosztów wymiany soczewek dla pracownika wypowiedział się w interpretacji nr 2461-IBPB-1-2.4510.33.2017.2.MS dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

 
Organ stwierdził, w wydanej interpretacji, że kosztami podatkowymi mogą być również tzw. ?koszty pracownicze?, gdyż wydatki ponoszone na rzecz pracowników, co do zasady stanowią dla pracodawcy koszty uzyskania przychodów, jeśli tylko spełniają wymóg art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Pracodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko te wydatki na rzecz pracowników, które pozostają w związku z prowadzoną przez niego przez niego działalnością gospodarczą i z uzyskiwanymi przez niego przychodami, a jednocześnie wydatki te nie mogą znajdować się w katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

 
Zdaniem Organ, z uwagi na nałożony przez ustawodawcę obowiązek dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy oraz obowiązek zapewnienia przez pracodawcę pracownikowi okularów lub szkieł kontaktowych w razie zaleceń lekarskich wydawanych przez Poradnię Medycyny Pracy w związku z badaniami okulistycznymi, należy stwierdzić, że wydatki te mają charakter ?kosztów pracowniczych? i mogą stanowić dla spółki podatkowe koszty uzyskania przychodów.

 
Barbara Głowacka
Doradca podatkowy
nr wpisu 12538
barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl

 

Źródło: http://www.isp-modzelewski.pl/component/content/article?id=867&start=7